Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

DECENTRALIZACJA WŁADZY

W ramach przemian ukraińskiej administracji następuje decentralizacja władzy państwowej przy jednoczesnym oddolnym łączeniu się społeczności (objednywaniu gromad). W celu pełniejszej synchronizacji procesów, samorządy zaczynają uwzględniać zarządzanie partycypacyjne w zarządzaniu strategicznym.

MODELE POJEDNANIA

Interdyscyplinarna linia obejmuje zagadnienia pamięci, historii konfliktów i pozytywnych przemian ustrojowych, refleksji nad postawami ludzkimi, aktualnymi wyzwaniami edukacji międzykulturowej, wspólnego poszukiwania modeli porozumień w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przykładów indywidualnej pomocy Drugiemu człowiekowi. W linię wpisuje się m.in. temat wartości i postaw etycznych wobec Zagłady i czystek etnicznych, wątki dyskryminacji społecznej, jak i temat tegorocznej rocznicy 25-lecia niepodległości m.in. Armenii i Ukrainy oraz procesów (de)stabilizacji w ich regionie. Będziemy poszukiwać pozytywnych aspektów pracy z trudną pamięcią przywołując przykłady współpracy, postawy osób ratujących życie innemu/obcemu, działań w edukacji nieformalnej, dyplomacji społecznej i metodzie oral history. Linia przewiduje pokonferencyjną publikację wielojęzyczną z autoryzowanymi zapisami wystąpień. Poza 5 panelami dyskusyjnymi na linię składają się dodatkwoe wydarzenia: wystawa "Mosty czasu" (5 piętro) oraz pokaz dokumentów - przykładów budujących relacji polsko-ukraińskich i spotkania z reżyserami ("Trudna pamięć",  "Mój przyjaciel wróg", sala S1).

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTW EUROPY WSCHODNIEJ

Na przełomie XX i XXI wieku westfalski ład w stosunkach międzynarodowych przekształcił się w porządek postwestfalski. "Rozmywanie" podstawowych zasad obowiązujących w stosunkach międzynarodowych (zasady: suwerenności państw, prawnej równości państw i niewtrącania się w wewnętrzne sprawy innego państwa) doprowadziło do ukształtowania się nowego "hybrydowego" porządku postwestfalskiego. Hybrydowość łady postwestfalskiego wywarła istotny wpływ na kształtowanie się nowego typu konfliktów zbrojnych, które często są nazywane nową wojną kub konfliktem o niskiej intensywności. W tego typu konfliktach zaciera się różnica między klasyczną wojną prowadzoną przez jedno państwo przeciwko drugiemu, a konfliktem wewnętrznym. Wojny nowego typu prowadzone są na różnych płaszczyznach: politycznej, militarnej, ekonomicznej, informacyjnej i kulturowej. Na obszarze Europy Wschodniej Federacja Rosyjska rywalizuje z NATO i UE o zachowanie wpływów. Wojny "hybrydowe" stały się jednym z elementów strategii mocarstw na tym obszarze.

NAUKA I EDUKACJA

Linia obejmuje zagadnienia związane z kształceniem, a szczególnie jego międzynarodowym wymiarem. Dyskusje dotyczyć będą pozytywnych przykładów współpracy samorządów z jednostkami szkolnictwa wyższego, uczelni z różnych krajów w zakresie tworzenia programów podwójnego dyplomowania oraz międzynarodowej współpracy szkół. Ważnym tematem będzie też kwestia rozwoju młodych naukowców oraz migracji zagranicznych studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego i tworzenia atrakcyjnej dla nich oferty edukacyjnej.

RELACJE BIZNESOWE

Współpraca gospodarcza z naszymi wschodnimi sąsiadami jest jednym z priorytetów zapisanych w strategiach zarówno Lublina, jak i województwa lubelskiego. Niewątpliwie podpisana przed kilkoma miesiącami umowa Unii Europejskiej o wolnym handlu z Ukrainą może przyczynić do wzrostu wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami. Jeden z paneli realizowanych w ramach relacji biznesowych podczas tegorocznego Kongresu będzie poświęcony umowie handlowej oraz jej wpływowi na rozwój gospodarczy Ukrainy. Drugi z przewidywanych paneli będzie dotyczył narzędzi wspierania przedsiębiorczości przez władze miasta, region, a także instytucje otoczenia biznesu.

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Rozwój zrównoważonego transportu i mobilności miejskiej to duże wyzwanie dla samorządów w kontekście coraz większego ruchu samochodowego i problemów z tym związanych. Skuteczne zarządzanie transportem publicznym oraz wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, a także tworzenie przyjaznych przestrzeni bez barier architektornicznych stanowią o atrakcyjności nowoczesnego miasta dla mieszkańców. W ramach paneli tematycznych omówione zostaną działania podejmowane na rzecz rozwoju alternatywnych dla samochodu środków transportu, a wycieczka terenowa przy wykorzystaniu Lubelskiego Roweru Miejskiego szansą na zobaczenie ich w praktyce.

DECENTRALIZACJA KULTURY

Porozmawiamy o tym, jak ważną rolę w kreowaniu kultury pełnią aktywiści, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe. Jak ich działania realnie wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój miasta i regionu. Zastanowimy się jak odkrywać, wspierać i pomnażać inicjatywy oddolne i niesformalizowane, w jaki sposób władze samorządowe, regionalne i krajowe powinny wspierać inicjatywy oddolne. W dyskusjach wezmą udział liderzy społeczni, przedstawiciele samorządu i NGO, z Polski i krajów PW.

DZIEDZICTWO

Podczas sesji dyskusyjnych w linii Dziedzictwo będziemy wspólnie zastanawiać się nad potencjałem dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej, próbując omówić wybrane wyzwania i szanse, jakie w tym obszarze stawia współczesność. Zajmiemy się nad zjawiskami tworzącymi się na styku pracy z dziedzictwem kulturowym i nowych technologii cyfrowych. Będziemy dyskutować o sposobach stymulowania rozwoju lokalnego poprzez tworzenie szlaków turystyki kulturowej. Zastanowimy się też nad specyfiką wschodnioeuropejskiego modernizmu i roli jaką odgrywa w kulturowej świadomości mieszkańców.

TURYSTYKA

Tematem linii będzie szeroko rozumiana tożsamość w turystyce. Kluczowe pytanie, które nurtuje przedstawicieli branży turystycznej, brzmią: w jaki sposób zachęcić ludzi do odwiedzenia danego miejsca, poznania danej kultury czy historii? czy promowanie naszych małych ojczyzn, różnorodności kulturowej i tworzenie lokalnych produktów, powoduje większe zainteresowanie danym regionem? czy istnieje pojęcie tożsamości turystycznej, która wzbudza sentyment do danego miejsca? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie linii programowej Turystyka organizowanej podczas tegorocznego Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.


KONTEKSTY

Linia oscylująca wokół kondycji kultury współczenej, roli mediów oraz ich wpływu na życie codzienne (szczególnie w przypadku Ukrainy). Stawia również pytania o możliwości wychodzenia z kryzysu wartości oraz przywództwa w okresie transformacji ustrojowej, jak i demokratycznej stabilizacji.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Linia organizowana przez lubelskie środowisko organizacji pozarządowych. Tematycznie porusza różne obszary działań, m.in. budżet obywatelski, strategie dla przestrzeni miejskich, edukacja kulturalna, pokazując (wizyty studyjne w terenie) dobrych praktyki inicjatyw obywatelskich.

POMOC HUMANITARNA

Linia poświęcona formom pomocy humanitarnej dla Ukrainy w czasie wojny.
W czasie dyskusji poruszone zostaną nastepujące wątki: dobre praktyki i doświadczenia przekazywania pomocy; problemy instytucjonalne, prawne, psychologiczne itp; po co udzielamy wsparcia osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu na wschodnich terenach Ukrainy? Odpowiemy na pytanie dlaczego należy zmienić lub usprawnić relacje pomiędzy partnerami przekazującymi i otrzymującymi pomoc humanitarną. Na koniec omówione zostaną polskie doświadczenia i wspólnie realizowane projekty na podstawie programu „Razem z Ukrainą".


Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję