DEMOKRACJA LOKALNA

Jedną z ważniejszych reform, które należy w krótkim czasie przeprowadzić w Ukrainie, jest decentralizacja władzy. Zarówno polskie samorządy, jak i organizacje pozarządowe na różne sposoby wspierają budowę społeczeństwa obywatelskiego u naszego wschodniego sąsiada. Niewątpliwym wsparciem jest możliwość wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju lokalnym i poprawy efektywności zarządzania. O skutecznym zarządzaniu, wspieraniu procesów decentralizacji, doświadczeniach budowania demokracji lokalnej oraz sieciowaniu samorządowej współpracy międzynarodowej teoretycy i praktycy podejmą dyskusję, na ile efektywne okazały się dotychczasowe, podjęte już działania i rozwiązania w tym obszarze. Istotna będzie również ocena wsparcia Unii Europejskiej w dostępnych programach współpracy transgranicznej.

NAUKA I EDUKACJA

Linia programowa obejmuje zagadnienia związane z nauką i edukacją w Europie Środkowej i Wschodniej, w szczególności koncentrując się na problematyce:

  • reformy szkolnictwa powszechnego i wyższego w państwach regionu,
  • współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i edukacji,
  • upowszechniania innowacyjnych projektów i programów edukacyjnych i badawczych o charakterze transnarodowym,
  • roli edukacji formalnej i nieformalnej w transformacji ustrojowej, gospodarczej oraz zmianie społecznej w Europie Wschodniej.

Linia „Nauka i edukacja” prezentuje również problemy środowisk aktywnych w dziedzinie nauki i szkolnictwa, w tym młodych naukowców i nauczycieli oraz studentów; linia wspiera te środowiska w nawiązywaniu współpracy regionalnej i globalnej oraz tworzy przestrzeń do dyskusji nad ich rozwojem.

POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO

Ochrona porządku konstytucyjnego i interesów narodowych jest ważnym zadaniem każdego państwa, tym bardziej przechodzącego trudne procesy zmian systemowych. Państwa obszaru Europy Środkowo-Wschodniej trapią głębokie podziały polityczne, społeczne, etniczno-kulturowe, regionalne i wyznaniowe, które stają się zarzewiem konfliktów o różnej intensywności. Konflikty zbrojne w państwach Europy Wschodniej stanowią często element rozgrywki geopolitycznej mocarstw, prowadząc do utraty suwerenności i integralności terytorialnej. Nakłada się na to proces integracji europejskiej potwierdzony podpisanymi umowami stowarzyszeniowymi oraz o wolnym handlu. W ich ramach kraje regionu otrzymują wsparcie Unii Europejskiej we wprowadzaniu reform. Najważniejsze zagadnienia poruszane w tej linii to: interesy mocarstw w Europie Wschodniej, geopolityczne orientacje państw oraz szara strefa bezpieczeństwa w Europie Wschodniej.

TURYSTYKA

Linia programowa poświęcona turystyce w ramach tegorocznego Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej poruszać będzie tematy związane z tworzeniem atrakcyjnej, nowoczesnej oraz odpowiadającej na potrzeby rynku miejskiej oferty turystycznej. Udział ekspertów pozwoli na zebranie wiedzy na temat teoretycznych podstaw tworzenia nowoczesnych projektów turystycznych oraz omówienie przykładowych, wzorcowych rozwiązań. Debaty, prowadzone w ramach każdej z trzech propozycji tematycznych, mają na celu ocenę kierunku rozwoju i jakości miejskiej oferty turystycznej. Uczestnicy turystycznej linii programowej postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak się wyróżnić, by przetrwać na rynku usług turystycznych?

MOBILNOŚĆ

Rozwój zrównoważonego transportu i mobilności miejskiej to duże wyzwanie dla samorządów w kontekście coraz większego ruchu samochodowego i problemów z tym związanych. Skuteczne zarządzanie transportem publicznym oraz wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, a także tworzenie przyjaznych przestrzeni bez barier architektonicznych, stanowią o atrakcyjności nowoczesnego miasta dla mieszkańców. W ramach paneli tematycznych omówione zostaną interaktywne i wizualne prezentacje danych i analiz dotyczących mobilności, aspekty transportu aglomeracyjnego i regionalnego oraz polskie doświadczenie z kierowania ukraińskimi drogami i kolejami. Planowana jest również w ramach imprez towarzyszących wycieczka terenowa przy wykorzystaniu Lubelskiego Roweru Miejskiego.

KULTURA

Mimo postępującej integracji krajów członkowskich UE z Europy Środkowej oraz reform w krajach Europy Wschodniej, wciąż w wielu obszarach działalności publicznej spotykamy się z różnicami utrudniającymi komunikację i współpracę z Europą Zachodnią. Czy powinniśmy implementować wszystkie rozwiązania „Zachodu”? A może powinniśmy uczyć się od siebie nawzajem, podpatrywać rozwiązania i dostosowywać aktywnie sprawdzone skrypty do realiów lokalnych? Jedno jest pewne – w czasach wzrastających i na Wschodzie i na Zachodzie tendencji nacjonalistycznych i ksenofobicznych środowiska kultury powinny podejmować wszelkie możliwe wysiłki, celem utrzymania międzynarodowej współpracy i integracji, promując otwartość na różnorodność i ciekawość innego, zaś politycy i przedstawiciele administracji na wszelkich szczeblach powinni widzieć w środowisku kultury sprzymierzeńców w promowaniu pozytywnych wymiarów różnorodności.

INNOWACJE I BIZNES

Linia zainspiruje przedstawicieli nauki i biznesu z krajów Partnerstwa Wschodniego do myślenia w perspektywach rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach i administracji publicznej. Będzie z jednej strony miejscem wysłuchania wykładów i opinii praktyków, którzy osiągnęli sukces w dziedzinie innowacyjności, jak również stanowić płaszczyznę wymiany poglądów i idei pomiędzy ludźmi nauki a światem biznesu.

MODELE POJEDNANIA

Cykl spotkań i debat bejmujący zagadnienia pamięci, historii konfliktów, pozytywnych przemian ustrojowych, refleksji nad postawami ludzkimi, aktualnymi wyzwaniami edukacji międzykulturowej, wspólnego poszukiwania modeli porozumień w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz przykładów indywidualnej pomocy drugiemu człowiekowi. W tym roku w główne tematy linii wpisują się m.in.: pojednanie polsko-niemieckie, polsko-ukraińskie w perspektywie badaczy i świadków czasu, transfer dobrych praktyk, diagnoza społeczna poświęcona refleksji nad obecną mową nienawiści, czyli grożącym kryzysem pojednania lub być może de facto kryzysem przywództwa (społecznego, politycznego, duchowego itd.). Wystąpią goście z Armenii, Białorusi, Litwy, Niemiec, Polski, Ukrainy.

RÓWNOŚĆ

Równość jest jednym z kluczowych zagadnień w filozofii społecznej oraz myśli społeczno-politycznej. Głównym założeniem idei równości jest to, że wszyscy powinni posiadać identyczne szanse życiowe oraz, że prawa danej jednostki nie powinny być ograniczone w stosunku do innych jednostek. Najważniejszym elementem tej linii będą kwestie dotyczące równości w życiu publicznym. W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych na co dzień zajmujących się tą tematyką, a także osoby reprezentujące instytucje samorządowe.

NIEMCY-POLSKA-UKRAINA

Dyskusja na temat stosunków w trójkącie Niemcy-Polska-Ukraina będzie składała się z trzech części: 1) pierwsza dotyczyć będzie kwestii trudnych relacji historycznych między Niemcami i Polską oraz Polską i Ukrainą. Podjęta zostanie próba możliwie obiektywnego spojrzenia na te stosunki i zarekomendowania rozwiązań mających służyć przyszłym poprawnym stosunkom między tymi państwami; 2) druga związana będzie z (geo)polityką – ze zmianami, jakie zaszły na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej wskutek procesów integracji europejskiej państw tego obszaru, oraz z perspektywą stosunków UE-Europa Wschodnia; 3) w trzeciej natomiast zaprezentowany zostanie temat bezpieczeństwa obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Podjęta zostanie próba ukazania sytuacji międzynarodowej Ukrainy w kontekście aneksji Krymu przez Rosję, konfliktu zbrojnego na Donbasie oraz reakcji ze strony Europy. Z jednej strony położony zostanie nacisk na kwestie geopolityczne, z drugiej podjęta zostanie również próba ukazania implikacji działań Rosji na płaszczyźnie bezpieczeństwa – nie tylko dla państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale również dla państw obszaru poradzieckiego.

SEMINARIUM OECD

Linia programowa realizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przy współpracy z OECD.


Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję