<h4>Natalia Gmurkowska</h4><span>Prezes Zarządu Centrum Współpracy Polska-Wschód, ekspert Europejskiego Centrum Innowacji</span>
Współautor i realizator programów współpracy międzynarodowej o zakresie tematycznym: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej, lokalne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe.
Zainteresowania naukowe związane z krajami Partnerstwa Wschodniego. Współautor artykułów naukowych o tematyce wschodniej w wydawnictwach krajowych i zagranicznych.
Doradca Zarządu Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, fundraiser/międzynarodowy certyfikat EFA, ekspert oceniający Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programów Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.
<h4>Dr Łukasz Jasina</h4><span>Analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, historyk i publicysta, komentator</span>
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filmoznawstwa (Polska Akademia Nauk - 2011). Absolwent prawa, historii i dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stypendysta Harvard Ukrainian Research Institute , visiting professor na University of Toronto. W przeszłości m.in. szef Działu Wschodniego i wieloletni publicysta "Kultury Liberalnej", pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Muzeum Historii Polski. Autor kilkuset publikacji o charakterze naukowym i popularnym.
<h4>Anna Jastrzębska</h4><span>Kierownik referatu ds. projektów międzynarodowych Urzędu Miasta Lublin</span>
Współautor i koordynator projektów polsko-ukraińskich z zakresu administracji publicznej, konsultant wdrożeń Systemu Zarządzania Jakością w ukraińskich samorządach, auditor wewnętrzny PN-EN ISO 9001:2000, współrealizator "Polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego glosariusza terminów administracji publicznej"; pomysłodawca i redaktor publikacji „Rozwiązania systemowe Lublina i ukraińskich miast w zakresie nowoczesnego samorządu”.
Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Lublin jako kierownik Referatu ds. projektów międzynarodowych, bardziej praktyk niż teoretyk, zarządzanie projektami, współpraca z samorządami polskimi i ukraińskimi bardziej z pasji niż obowiązku. Szkoleniowiec z zakresu finansowania międzynarodowych programów partnerskich w obszarze samorządowym, kulturalnym i obywatelskim oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji obywatelskich w Polsce i w Ukrainie. Inicjator i współtwórca polsko-ukraińskich organizacji obywatelskich i partnerstw samorządowych.
<h4>Krzysztof Łątka</h4><span>Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin</span>
Magister zarządzania i marketingu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1996 roku przez 10 lat dziennikarz lubelskich mediów. Od 2006 roku pracuje w lubelskim magistracie, wcześniej jako Sekretarz Miasta, a obecnie na stanowisku Dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych, odpowiedzialnego za pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych, głównie europejskich, na projekty nieinfrastrukturalne.
Specjalizuje się w projektach współpracy transgranicznej i terytorialnej, szczególnie z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Przewodniczący Rady Programu Centrum Kompetencji Wschodnich oraz członek Rady Programu Razem z Ukrainą. Wykładowca lubelskich szkół wyższych. Stały ekspert kilku organizacji pozarządowych. Autor bądź współautor wielu strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw.
<h4>Tomasz Małecki</h4><span>Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.</span>
Absolwent MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Mentor i juror w konkursach startupowych m.in Infoshare 2015 i 2016 Startup Contest,Wolves Summit, zarządzający Innova-Invest VC - 20 inwestycji za kwotę 10,2 mln zł, koordynator projektów akceleracji: Platforma Startowa CONNECT, LbN#BiznesStart i Lublin Create, współautor projektu współpracy B+R - Inno-Broker oraz propagator metody Lean Startup.
<h4>Mateusz Małyska</h4><span>Prezes Fundacji Sempre a Frente</span>
Z wykształcenia politolog i doradca zawodowy. Jest absolwentem programów Liderzy PAFW i Międzynarodowej Wymiany Liderów Departamentu Stanu USA. Członek Social Innovation Fellowship (Departament Stanu USA). Od 2011 roku jest konsultantem w programach Młodzież w działaniu i Erasmus+. Ponadto jest redaktorem naczelnym portalu lublin.ngo.pl i spełnia się jako trener umiejętności interpersonalnych.
<h4>Paweł Prokop</h4><span>Przewodniczący Rady Programowej, prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich</span>
Autor projektów współpracy międzynarodowej (m.in. z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi, azerskimi i tadżyckimi). Doradca Prezydenta Lublina ds. współpracy transgranicznej i partycypacji społecznej. Szef Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich. Audytor Systemów Zarządzania Jakością. Trener i konsultant, specjalista w zakresie coachingu organizacyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla instytucji sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego.
<h4>Mykoła Riabczuk</h4><span>Ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta</span>
Urodzony w 1953 r. w Łucku, ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta, poeta, tłumacz m.in. polskiej klasyki. Współpracownik Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska i współzałożyciel opiniotwórczego kijowskiego miesięcznika „Krytyka”, od wielu lat współpracuje z lubelskim czasopismem "Kultura Enter". Za publikację wierszy w almanachu Skrzynia (Skrynia) został relegowany ze studiów. Pełni funkcję wykładowcy i profesora wizytującego na amerykańskich uczelniach. Laureat Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego.
<h4>Dr Julita Agnieszka Rybczyńska</h4><span>Prawniczka i politolożka</span>
Związana z Wydziałem Politologii UMCS od lat 90-tych XX wieku. Obecnie pracuje jako wykładowca w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Odbyła pobyty naukowe i jako profesor wizytujący w wielu instytucjach akademickich w Europie i Stanach Zjednoczonych, m.in. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University; Rutgers University; Nuffield College at Oxford University, University of Reykjavik. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu instytucjonalnych i prawnych aspektów procesów transformacji systemowej. Jest specjalistką w zakresie praw człowieka, praw mniejszości narodowych, językowych i etnicznych, demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, jak również sektora pozarządowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka i redaktorka wielu publikacji naukowych.
Łączy badania naukowe i pracę dydaktyczną z pracą w dziedzinie polityki publicznej i współpracy rozwojowej. Pełniła funkcje ekspertki i konsultantki w wielu instytucjach publicznych na poziomie samorządowym i rządowym, w organizacjach pozarządowych oraz organizacjach międzynarodowych, m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, OBWE-Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, US-Ukraine Foundation oraz Fundacją Inicjatyw Menadżerskich. Jest członkinią Rady Centrum Kompetencji Wschodnich (CKM), think-tanku promującego efektywną i zrównoważoną współpracę oraz stymulujący dialog pomiędzy lokalnymi i regionalnym podmiotami publicznymi i społecznymi w państwach UE i Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej.
<h4>Dr Mariusz Sagan</h4><span>Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej</span>
Współtwórca „Strategii Lublin 2020” wytyczającej kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT oraz Klastra Usług Medycznych i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie).
Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich (m.in. Cross Cultural Management, Managing Service Quality, Marketing Education Review, Chinese Management Studies). Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.
<h4>Dr Oleksandr Sofiy</h4><span>Kierownik programu analitycznego Fundacji Europejski Dialog</span>
Autor badań analitycznych w dziedzinie samorządności: analiza porównawcza; aparat zarządzania w samorządach terytorialnych: polskie doświadczenia; analiza polityki wspierania społeczności lokalnych jako części składowej polityki regionalnej w obwodzie lwowskim; Współpraca transgraniczna obwodu lwowskiego w warunkach reformowania państwowej polityki rozwoju regionalnego.
<h4>Sławomir Sosnowski</h4><span>Marszałek Województwa Lubelskiego</span>
Polski polityk, samorządowiec, pedagog. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), a także podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej oraz menedżera oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog. W latach 1999-2003 dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, w latach 2003-2006 wicekurator oświaty w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od trzech kadencji sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od sierpnia 2005 do grudnia 2006 roku członek Zarządu Województwa. Od stycznia 2008 roku do czerwca 2014 roku pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję Marszałka Województwa Lubelskiego. W 2015 został członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Aktywnie uczestniczy w pracach Komisji SEDEC i ENVE przy Komitecie Regionów. Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
Urodzony w 1957 r. w Radzyniu Podlaskim. Żonaty, czworo dzieci.
<h4>Krzysztof Stanowski</h4><span>Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej.</span>
Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarządowych. Trener oraz administrator projektów pomocowych. Członek Steering Committee Civitas International (1975–2000), World Movement for Democracy (2000–2007) oraz władz Grupy Zagranica. W latach 2007–2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w MSZ. Dwukrotnie wyróżniony nagrodą POL-CUL Foundation za pracę w organizacjach pozarządowych. Kawaler mongolskiego Medalu Wolności oraz odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
<h4>Aleksandra Zińczuk</h4><span>Badaczka historii ustnej</span>
Badaczka historii ustnej i niematerialnego dziedzictwa wielonarodowego, szczególnie pogranicza etnicznego, prowadzi ekspedycje terenowe, inicjatywy społeczne i artystyczne wspierające polsko-ukraińskie pojednanie.
<h4>Dr Krzysztof Żuk</h4><span>Prezydent Miasta Lublin</span>
Urodził się w 1957 roku w Krasnymstawie, jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, koordynował realizację programów pomocowych UE wdrożonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa dla przedsiębiorstw komunalnych. W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Będąc Przewodniczącym Rady Miasta Świdnik w latach 1990 - 1996 oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin w latach 2006 - 2007, zdobył doświadczenia w samorządzie terytorialnym. Odbył szereg kursów i szkoleń, m. in. w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi, zarządzania projektami kontroli wewnętrznej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego w administracji.
<h4>Piotr Majchrzak</h4> <span>Konsul Honorowy Austrii w Lublinie</span>
Absolwent germanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przedsiębiorca, działacz społeczny oraz członek i ekspert wielu gremiów m.in. ekspert oceniający projekty w dziedzinach rynek pracy oraz adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, a także ekspert oceniający startupy.
Stypendysta i członek wielu polskich i zagranicznych fundacji oraz ośrodków badawczych m.in. uczestnik Programu „The Politics of Memory” (Perpignan, Izieu, Berlin, Buchenwald, Lublin, Bełżec), alumn Theodor-Heuss Kolleg Fundacji Roberta Boscha (Berlin), stypendysta Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. (Berlin) oraz członek MitOst e.V. (Berlin). Od 2006 r. członek Zarządu Towarzystwa Współpracy Europejskiej w Lublinie oraz stały współpracownik Austriackiego Czarnego Krzyża (Wiedeń, Graz) W latach 2005-2009 asystent Posła do Parlamentu Europejskiego. Następnie do 2015 r. Wiceprezes Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Od 2007 r. pomysłodawca i właściciel Lubelskiej Akademii Rozwoju – firmy konsultingowej.
Wyróżniany i dwukrotnie odznaczony za działalność społeczną. W 2008 r. Wielką Odznaką Honorową (Großes Ehrenzeichen) Austriackiego Czarnego Krzyża oraz w 2014 r. Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na funkcję Konsula Honorowego Austrii mianowany przez Prezydenta Republiki Austrii dra Heinza Fischera w dniu 21 kwietnia 2016 r.

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję