Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • 13:30 - 15:00
  S7A
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: Rola Polski w procesie decentralizacji ukraińskich samorządów szczebla lokalnego
  W ramach proponowanego panelu zostaną zaprezentowane modelowe rozwiązania przemian demokratycznych zachodzących w Ukrainie w związku z procesem decentralizacji na przykładzie samorządów lokalnych niższego szczebla, wdrażanych przez przedstawicieli lubelskiego samorządu i współpracujących organizacji pozarządowych (Fundacja Inicjatyw Menedżerskich) na przykładzie realizowanych projektów.
  Panel będzie miał charakter praktyczny. Z jednej strony będzie pokazywał możliwości wykorzystania polskich doświadczeń w zakresie samorządności na Ukrainie – przykładowe działania Lublina na rzecz wsparcia procesów transformacji systemowej i budowania mechanizmów społeczeństwa lokalnego JST niższego szczebla, z drugiej – prezentował przedstawicieli ukraińskich gmin, ekspertów Regionalnych Biur Reform (wołyńskiego, rówieńskiego) pokazując postęp/proces zmian zachodzący w polityce decentralizacji Ukrainy i koordynacji utworzenia połączonych gmin (objednanych gromad).
  Zostaną również zaprezentowane instrumenty finansowe UE (np. program „U-LEAD with Europe: Ukraine Local Empowerment, Accountability and Development Programme" ), wspierające proces decentralizacji Ukrainy w zakresie:
  1) podniesienia potencjału najważniejszych podmiotów na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym w celu realizacji reformy decentralizacji,
  2) poprawy świadczenia usług administracyjnych.
  Przedstawiona zostanie analiza wykorzystania najlepszych polskich doświadczeń, potencjału eksperckiego oraz możliwości finansowych na poziomie lokalnym na tle reform w Ukrainie.
  Ponadto zaprezentowane zostaną kluczowe rezultaty i podsumowania polskich ekspertów oraz instytucji, które obecnie są aktywnie zaangażowane do procesu reform w Ukrainie. Szczególny nacisk zostanie położony na efektywność programów skierowanych na wsparcie ukraińskich reform.
  Celem panelu jest próba porównania oczekiwań przedstawicieli ukraińskiej administracji i organizacji pozarządowych w stosunku do możliwości, które przedstawi Polska na rzecz rozwoju Ukrainy.
  Przedstawione podczas panelu wnioski zostaną opracowane przez zespół lubelskich i ukraińskich ekspertów, a następnie przedstawione w formie rekomendacji podsumowujących Kongres.

  Moderator:
  Krzysztof Łątka - Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • dr. hab. Dmytro Dzwinczuk – Radny Obwodu Iwano-Frankiwskiego, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ropy i Gazu
  • dr Andryy Krupnyk – Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Wsparcia Samoorganizacji Mieszkańców, Kijów/Odessa
  • Jan Mołodecki - Wójt Gminy Hrubieszów, Członek Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina
  • dr Oleksandr Sofiy – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europejski Dialog, Kierownik Programu Analitycznego, Lwów
  • Krzysztof Stanowski – Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Warszawa
  • Natalia Gmurkowska - Prezes Zarządu Centrum Współpracy Polska - Wschód, ekspert Europejskiego Centrum Innowacji, Lublin/Warszawa
  • dr Julita Agnieszka Rybczyńska - Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Mykhailo Lazarev - Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Charkowa

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
  Stowarzyszenie "Europejski Dialog"
 • 15:15 - 16:45
  S7A
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: Społeczna siła miast – jak wykorzystać potencjał społeczeństwa w budowaniu samorządów miejskich w Ukrainie?
  W ramach przemian ukraińskiej administracji następuje decentralizacja władzy państwowej przy jednoczesnym oddolnym łączeniu się społeczności (objednywaniu gromad). W celu pełniejszej synchronizacji procesów, samorządy zaczynają uwzględniać zarządzanie partycypacyjne w zarządzaniu strategicznym. Coraz bardziej popularne stają się takie narzędzia jak konsultacje społeczne, budżet obywatelski, czy delegowanie zadań publicznych organizacjom. Co istotne, są to procesy przynoszące obopólne korzyści. Z jednej strony przyczyniają się do budowania społeczeństwa obywatelskiego (organizacje, lokalne grupy, liderzy i aktywiści) i tożsamości gromad, a z drugiej – wzmacniania potencjału rozwojowego miast. Debata jest odpowiedzią na realne potrzeby wyrażone przez samorządowców z Ukrainy w rekomendacjach wypracowanych podczas zeszłorocznej edycji KIEW.

  Moderator:
  Paweł Prokop - fundator i prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich, Lublin

  Paneliści:
  • Olga Chychyna - Radna Rady Miasta Charków, opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta
  • Igor Kaspruk - Dyrektor Zarządu Stowarzyszenia Europejski Dialog, Lwów
  • Antonina Kokhan - Dyrektor Departamentu Komunikacji i Polityki Informacyjnej Komitetu Wykonawczego Sumskiej Rady Miejskiej
  • Alina Czyżewska - Współzałożycielka i liderka ruchu Ludzie dla Miasta, członkini Sieci Watchdog, Gorzów Wielkopolski
  • Anatolij Parchomiuk - Szef Biura Reform w Łucku

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 • S6
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: Odnowa a rewitalizacja – czy doświadczenia polskich miast są odpowiedzią na potrzeby reformujących się miast ukraińskich?
  Rewitalizacja zwyczajowo kojarzy się z inwestycją w infrastrukturę. Jednak obecnie jest bardziej rozumiana jako wielowymiarowy proces ożywiania obszaru zdegradowanego, również społecznie. Jednym z kierunków rozwoju miast w Polsce i UE jest kompleksowa rewitalizacja obejmująca działania zarówno z zakresu infrastruktury i planowania przestrzennego, jak również polityki społecznej, kulturalnej oraz wizerunkowej. Jej celem jest nadanie nowego charakteru, poprawa funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia na danym obszarze. W ukraińskich miastach wiele jest popadających w ruinę budynków i przestrzeni miejskich (w tym socrealistycznych), w których drzemie olbrzymi potencjał.
  Dyskusje podczas panelu mają na celu znaleźć odpowiedź na pytania: Jakie są doświadczenia rewitalizacyjne w Polsce i UE? Jakie korzyści społeczno-ekonomiczne płyną z rozwoju obszarów miast? Jak zmienia się myślenie ukraińskich władz i mieszkańców miast na temat wspólnych przestrzeni i potrzeby ich "oswojenia"?

  Moderator:
  Monika Kłos - Zastępca Dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin

  Paneliści:
  • Bogdan Bilyk - Zastępca Mera Miasta Iwano-Frankiwsk
  • Jevhen Udod - Pierwszy Zastępca Mera Miasta Krzywy Róg
  • Jan Kamiński - Przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Marek Poznański - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie

  Partner panelu:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • 17:00 - 18:30
  S7A
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: Reforma samorządu lokalnego w Ukrainie: pierwsze osiągnięcia
  W ramach dyskusji panelowej przewidziane są: prezentacja pierwszych wyników reformy, pokazanie osobliwości realizacji reformy w poszczególnych regionach, określenie oczekiwanych perspektyw na najbliższe lata oraz prezentacja zespołu koordynatorów regionalnych Biur Reform.

  Moderator:
  Serhij Jackowski - koordynator Chmielnickiego Biura Reform

  Paneliści:
  • Julia Mołodożen - koordynatorka Odeskiego Biura Reform
  • Iryna Kudryk - koordynatorka Czernihowskiego Biura Reform
  • Andrij Bryń - koordynator Lwowskiego Biura Reform

 • 09:00 - 10:30
  S7B
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: Dobrowolne łączenie hromad w Ukrainie: hamulec dla decentralizacji?
  Polski trójstopniowy model reformy terytorialnej stał się punktem odniesienia dla podziału administracyjnego i terytorialnego w Ukrainie. W 2015 roku w Ukrainie został rozpoczęty proces decentralizacji - 159 społeczności lokalnych dobrowolnie zostało połączonych w gromady (około 10% prognozowanej ogólnej liczby). Obwody lwowski i tarnopolski są wśród liderów, a powiat Sambor - liderem wśród rejonów (8 gromad, co stanowi 50% wszystkich gromad). Pierwsze zjednoczone gromady otrzymały rozszerzone pełnomocnictwa/uprawnienia oraz preferencje ze strony państwa. W 2016 roku proces ten niestety został spowolniony. Co było przyczyną tego typu sytuacji?
  Celem dyskusji jest odpowiedź na pytanie, co było przyczyną błędów, które zostały popełnione w Ukrainie w oparciu o diagnozę wyrażoną przez Jerzego Regulskiego „W celu możliwości wdrożenia reformy decentralizacji, Ukraina powinna zniszczyć pięć monopolów: polityczny, hierarchiczny, administracyjny, finansowy oraz monopol własności".

  Мoderator:
  dr Oleksandr Sofiy – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europejski Dialog, Kierownik Programu Analitycznego, Lwów

  Paneliści:
  • Taras Baranecki – analityk Stowarzyszenia Europejski Dialog
  • Wiktor Lytwynczuk – Dyrektor Biura Reform w obwodzie Tarnopolskim
  • Witaliy Kimak – Przewodniczący Rady Rejonu Samborskiego
  • Paweł Prokop – Fundacja Inicjatyw Menadżerskich

  Partner panelu:
  Stowarzyszenie "Europejski Dialog"
 • 10:45 - 12:15
  S7B
  DECENTRALIZACJA WŁADZY
  Panel dyskusyjny: 25 lat reform w Polsce: Jakie najlepsze doświadczenia Polski powinna wykorzystać Ukraina?
  W 2015 roku w Ukrainie rozpoczęło się ponad 60 reform, które są określone mianem Planu działań Gabinetu Ministrów Ukrainy na 2016 rok. Dlatego szczególnie dziś lokalne reformy w Ukrainie nabierają niezwykle ważnego znaczenia. U naszych wschodnich sąsiadów obserwujemy zmieniającą się rolę regionów, miast, czy pojawienie się nowych graczy – lokalnych gromad. Podczas debaty porównane zostaną wyniki pierwszych etapów reform w Ukrainie i w Polsce na poziomie lokalnym.
  Celem dyskusji będzie podsumowanie jakie polskie doświadczenia powinna Ukraina wykorzystać w największym stopniu, a jakich ewentualnych błędów można uniknąć.

  Moderator:
  Halyna Lytwyn – Dyrektor Euroregionu Karpaty Ukraina

  Paneliści:
  • Oleksandr Ganushchyn – Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej
  • Wasyl Lozynskyy – Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Rad „Rady Obwodu Lwowskiego”
  • Galina Grabarczuk – Dyrektor Euroregionu Bug
  • Volodymyr Marchenko – Prezes Zarządu Fundacji Era Inicjatyw Menedżerskich

  Partner panelu:
  Stowarzyszenie "Europejski Dialog"

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję