Lublin
29 września - 1 października 2016
Lubelskie Centrum Konferencyjne

Program Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej

 • 10:30 - 12:00
  S2
  Panel otwierający:
  Imigranci w moim mieście
  Wypowiedziane w dniu uchodźcy słowa Papieża Franciszka „Jeśli nie przyjmujemy [potrzebujących], nie jesteśmy chrześcijanami i nie zostaniemy przyjęci do Królestwa Niebieskiego" brzmią szczególnie mocno w Polsce, w której przytłaczająca większość społeczeństwa obawia się uchodźców i nie wyobraża sobie, by mogli zostać naszymi sąsiadami.

  Jak migranci postrzegają ojczyznę Solidarności? Co administracja rządowa i samorządowa, organizacje pozarządowe oraz Kościół robią, a co powinny robić, by nasze miasta były bardziej przyjazne dla migrantów i uchodźców? W jaki sposób szkoły, parafie, organizacje pozarządowe powinny otworzyć się na migrantów i uchodźców oraz jak powinny o nich uczyć? Co każdy z nas może zrobić, by w naszym mieście zagościli uchodźcy z Syrii?

  Moderator:
  Krzysztof Stanowski – prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej

  Paneliści:
  • Jakub Karfík - Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce
  • Kamil Kamiński - Prezes Fundacji Przestrzeń Wspólna, Warszawa
  • Larisa Suleymanova - uchodźczyni z Czeczeni mieszkająca w Polsce. Obecnie tłumaczka w Fundacji Różnosfera

 • 13:30 - 15:00
  S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Miasto akademickie – idea, strategie rozwoju, modele współpracy miast z uczelniami
  Panel poświęcony współczesnym modelom „miast akademickich”. Dyskusja dotyczyć będzie form współpracy miast i metropolii ze środowiskiem akademickimi oraz budowania strategii rozwoju miast w oparciu o sektor edukacji, w tym edukacji wyższej. W panelu udział wezmą przedstawiciele administracji publicznej oraz szkolnictwa wyższego z Lublina i jego miast partnerskich z Europy Wschodniej i z EU. Omawiane będą dobre praktyki współpracy jak również wyzwania stojące przed miastami akademickimi.

  Moderator:
  dr Mariusz Sagan - Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • Prof. Volodymyr Babayev – Rektor Państwowego Charkowskiego Uniwersytetu Gospodarki Miejskiej im. A.N. Beketova, członek Komitetu Wykonawczego Miasta Charków, Ukraina
  • Wiktoria Herun - Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin
  • Tomasz Śpiewak - Dyrektor Centrum Promocji i Usług, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

 • 15:15 - 16:45
  S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Podwójne dyplomowanie a procesy umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego
  Panel poświęcony modelom, praktyce tworzenia i efektom międzynarodowych programów podwójnego dyplomowania oraz innych międzynarodowych programów wspólnych studiów wyższych. Dyskusja dotyczyć będzie m.in. roli jaką odgrywa podwójne dyplomowanie w procesach umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego; form finansowania studiów wspólnych, barier w tworzeniu tych programów studiów wspólnych przez uczelnie partnerskie z państw UE i Europy Wschodniej, problemu jakości kształcenia oraz organizacji studiów wspólnych.

  Moderator:
  dr hab. Beata Surmacz - Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Paneliści:
  • Anna Bielecka - koordynator akcji „Partnerstwa Strategiczne” Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Warszawa
  • prof. Irena Žemaitaitytė - Wiceprzewodnicząca Senatu, Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie
  • prof. Serhii Danylenko – Dyrektor Wydziału Międzynarodowej Komunikacji Medialnej i Technologii Komunikacyjnych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki
  • dr Witalij Makar - Wydział Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Juria Fedkowycza
  • prof. Iwan Monołatij - Instytut Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Ivano-Frankovsku
  • Bartosz Pachuta – absolwent programu podwójnego dyplomowania, Lublin

 • 17:00 - 19:00
  S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Europejski Uniwersytet Wschodni
  Panel „Europejski Uniwersytet Wschodni” podsumuje rezultaty projektu zrealizowanego przez Miasto Lublin w ramach Programu Erasmus+. Będzie miejscem dzielenia się doświadczeniami pomiędzy uczelniami zaangażowanymi w projekt na temat migracji studentów z państw Partnerstwa Wschodniego, ich motywów podjęcia edukacji wyższej za granicą, ich oceny edukacji w swoich krajach i w innych krajach europejskich, sposobów tworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla studentów z państw Partnerstwa Wschodniego oraz narzędzi wzmacniania umiędzynarodowienia uczelni.

  Poruszane zagadnienia:
  • Partnerstwo strategiczne miasta i uczelni na przykładzie „Europejskiego Uniwersytetu Wschodniego”
  • Studiowanie za granicą – prezentacja wyników badań obecnych i przyszłych studentów oraz istniejących rozwiązań i dobrych praktyk
  • Kształtowanie oferty edukacyjnej dla studentów zagranicznych – prezentacja nowych kierunków studiów
  • Dobre praktyki i lekcje na przyszłość
  • Międzynarodowy transfer wiedzy – doświadczenie dzielenia się wiedzą przez uczelnie zagraniczne
  • Sieciowanie współpracy miasta z uczelniami – doświadczenia i perspektywy

  Moderator:
  Marta Jędrych – Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, Urząd Miasta Lublin

  Paneliści:
  • doc. Inż. Ľubica Černá - Wydział Pedagogiczny Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku
  • dr Jakub Olchowski - Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Agneta Lisauskienė - Kierownik Biura ds. Mobilności Międzynarodowej i Studentów, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie
  • Małgorzata Wilczyńska - Biuro Wymiany Międzynarodowej Politechniki Lubelskiej
  • dr Joanna Bielecka-Prus – Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej i Badań Nad Migracjami, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Marzena Kruk – Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Ogólnej i Badań Nad Migracjami, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Tomasz Sieniow - Katedra Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Prywatnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Dr inż. Mariusz Skwarczyński – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska

 • 09:00 - 10:30
  S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Poza formalnymi granicami – o edukacji młodzieży
  Czym jest edukacja pozaformalna i jaka jest jej rola w edukacji młodzieży? Jak edukacja pozaformalna służy rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego? Jak w praktyce wygląda współpraca pomiędzy organizacjami/ instytucjami w zakresie pozaformalnej edukacji młodzieży? W trakcie panelu wraz z zaproszonymi gośćmi poszukamy odpowiedzi między innymi na te pytania, jak również pokażemy dobre praktyki działań z zakresu edukacji pozaformalnej.

  Moderator:
  Dariusz Figura - Fundacja Teatrikon, Lublin

  Paneliści:
  • Aleksandra Franczak - regionalna konsultantka Programu Erasmus+: Młodzież
  • Nataliya Yakovlyeva – współzałożycielka i menadżer projektowy Fundacji charytatywnej „Charkiw z toboju!”, członkini „Team Europe”
  • Mateusz Małyska – prezes Fundacji Sempre a Frente, Lublin
  • Klim Kedrik - magistrant Wydziału Politologii UMCS, Mińsk
  • dr Anna Buriak - Wydział Finansów, Bankowości i Ubezpieczeń, Instytut Edukacyjno-Badawczy Technologii Biznesu "Ukraińska Akademia Bankowości", Państwowy Uniwersytet w Sumach
  • Mykhailo Lazarev – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Charkowa

  Partner panelu:
  Fundacja Sempre a Frente
  Fundacja Teatrikon
 • 10:45 - 12:15
  S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Młodzi naukowcy w Europie Środkowo-Wschodniej
  Panel poświęcony sytuacji zawodowej środowiska naukowego w państwach Europy Środkowej i Wschodnie z szczególnym uwzględnieniem sytuacji młodych naukowców. Przedmiotem dyskusji będą modele rozwoju kariery młodych naukowców w regionie,finansowanie badań naukowych i szkolnictwa wyższego, dostęp młodych naukowców do międzynarodowej współpracy badawczej i dydaktycznej, problemy młodych naukowców z Europy Wschodniej i Środkowej na globalizującym się rynku badań naukowych, ocena międzynarodowych programów wsparcia dla tych młodych naukowców oraz zjawiska „brain drain”. Uczestnicy panelu dyskutować będą o swoich doświadczeniach zawodowych w środowiskach naukowych regionu, barierach w rozwoju zawodowym, pomysłach na większy sukces zawodowy i propozycjach reformy sektora badawczego.

  Moderator:
  dr Monika Szkarłat - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  Paneliści:
  • dr Marcin Grabowski - Katedra Entomologii Stosowanej, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
  • dr hab. Paweł Frankowski - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • dr hab. Michał Łuszczuk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Komitet Badań Polarnych PAN
  • Sergiy Gerasymchuk - Grupa Badawcza Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa, Kijów

 • 13:15 - 14:45
  S2
  NAUKA I EDUKACJA
  Panel dyskusyjny: Współpraca międzynarodowa szkół średnich
  Panel jest organizowany w odpowiedzi na postulaty w trakcie dyskusji na KIEW 2015 i dotyczy współpracy transnarodowej szkół średnich w Europie Wschodniej i Środkowej na tle globalnych procesów umiędzynarodowienia edukacji. Przedmiotem dyskusji będą m.in. przegląd dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania partnerów a także organizacji i finansowania współpracy szkół średnich, możliwości wykorzystywania środków UE oraz innych środków pomocowych na taką współpracę . Uczestnicy panelu będą dzielić się doświadczeniami z już funkcjonujących programów współpracy w ich instytucjach edukacyjnych.

  Moderator:
  dr Adam Kalbarczyk - Dyrektor Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

  Paneliści:
  • Miroslav Bublík - Czechy
  • Magdalena Kosior-Sychiewicz - Lublin
  • Justyna Stojek - Lublin
  • Lidmyla Kryvchanska - Czerniowce
  • Tadeusz Sławecki - Dyrektor WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie


Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję