Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na
NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016

§ 1
Założenia konkursu

Głównym celem niniejszego konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze Europy Wschodniej. Przygotowując założenia konkursu organizatorzy kierowali się zasadami otwartości, równości i dostępności wobec wszystkich zgłaszających, bez względu na formy aktywności, kraj czy zasięg działania i status podmiotu zgłaszającego się do konkursu.

§ 2
Rodzaje projektów

 1. Konkurs dotyczy projektów mieszczących się w siedmiu kategoriach tematycznych:

  1. dobre rządzenie – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było podnoszenie instytucjonalnej jakości pracy administracji publicznej;

  2. społeczeństwo obywatelskie – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

  3. kultura – kategoria obejmuje projekty kulturalne zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było przekraczanie granic w wymiarze kulturowym – w każdej możliwej formie (np. poprzez projekty artystyczne, wymiany lub rezydencje twórców, organizację wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia, przekazywanie know how, wymianę idei);

  4. turystyka – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój turystyki;

  5. edukacja – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój edukacji nieformalnej, szkolnej czy też akademickiej;

  6. ochrona środowiska – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem była ochrona środowiska oraz promocja zrównoważonego rozwoju;

  7. dziedzictwo – kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, które dotyczyły ratowania, zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego i/lub historycznego.

 2. Istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w konkursie projektów koncepcyjnych.

 3. W konkursie nie można zgłaszać projektów, które w minionych edycjach konkursu otrzymały już nagrody lub wyróżnienie.

§ 3
Adresaci konkursu

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów bez ograniczeń formalno-prawnych, w tym w szczególności do:

  1. organizacji pozarządowych;

  2. nieformalnych grup twórczych;

  3. osób prywatnych;

  4. samorządów lokalnych;

  5. podmiotów gospodarczych;

  6. konsorcjów;

prowadzących działalność społeczną, administracyjną, kulturalną czy edukacyjną o charakterze rozwojowym, zarówno z krajów Unii Europejskiej jak i krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz Rosji.

 1. Jeden podmiot może zgłosić nie więcej niż 5 projektów.

 2. Zgłoszenie w konkursie może także wypełnić beneficjent projektów, za zgodą podmiotu realizującego projekt. W takim wypadku nagroda lub wyróżnienie będzie przyznana opisanemu przez beneficjenta organizatorowi projektu.

§ 4
Zgłoszenia do konkursu

 1. Termin zgłaszania projektów upływa 30 czerwca 2016 roku.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.

 3. Formularz znajduje się na stronie www.kongres.lublin.eu w zakładce KONKURS. Projekty należy zgłaszać tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza konkursowego dostępnego na stronie internetowej Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016.

 4. Wysłanie formularza konkursowego oznacza akceptację regulaminu konkursu.

§ 5
Zasady oceny projektów

 1. Zgłoszone projekty oceniane będą przez Radę Programową Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016 (skład Rady Programowej znajduje się na stronie internetowej Kongresu).

 2. Ocena formalna zgłoszonego projektu obejmuje jego zgodność z tematyką konkursu.

 3. Kryteria oceny projektów:

  1. 60 % kryterium oceny – oryginalność koncepcji, atrakcyjność, innowacyjność, zasięg oddziaływania projektu, wpływ na bezpośredni rozwój beneficjentów;

  2. 40 % kryterium oceny – zakładana trwałość projektu.

§ 6
Nagrody w konkursie

 1. Nagrodą w konkursie jest:

  1. przyznanie tytułu NAGRODA GŁÓWNA ZA NAJLEPSZY PROJEKT WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ EUROPY WSCHODNIEJ w każdej z siedmiu kategorii tematycznych oraz przyznanie statuetki NAJLEPSZY PROJEKT TRANSGRANICZNY LUBLIN 2016;

  2. przyznanie WYRÓŻNIENIA.

 2. Przedstawiciel podmiotu realizującego nagrodzony projekt zostanie zaproszony do odbioru nagrody bądź wyróżnienia oraz udziału i prezentacji projektu podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016.

 3. Zwycięskie oraz wyróżnione projekty będą promowane na portalach internetowych Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016.

 4. Zgłoszone do udziału w konkursie projekty koncepcyjne mogą zostać nagrodzone najwyżej wyróżnieniem.

 5. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Rada Programowa Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016 może nie przyznać nagrody głównej, wyróżnienia bądź też żadnej z nagród.

§ 7
Prezentacja projektów

 1. Podmioty zgłaszające projekty do konkursu wyrażają zgodę na prezentację projektu na portalach internetowych Kongresu i innych portalach będących własnością Miasta Lublin, a także na publikację wizualną w przestrzeniach obrad Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016.

 2. Organizatorzy gwarantują poszanowanie praw autorskich.

§ 8
Dodatkowe informacje

 1. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Biurze Organizacyjnym Kongresu – Urząd Miasta Lublin, Wydział Projektów Nieinwestycyjnych, ul. Okopowa 11, 20-022 Lublin, tel.: +48 81 466 28 57, e-mail: konkurs.kongres@lublin.eu.

 2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016: www.kongres.lublin.eu.

 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin.

Galeria

baner 118

Lublin

Projekt "Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję