KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
24 - 25 września 2018
Lubelskie Centrum Konferencyjne
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie


Centrum Kompetencji Wschodnich

Centrum Kompetencji Wschodnich (CKW) to program powołany przez Miasto Lublin oraz Samorząd Województwa Lubelskiego. Jego powstanie było wyrazem wagi jaką przykłada się na Lubelszczyźnie do współpracy z partnerami z Europy Wschodniej. Wzajemne zaufanie i zaangażowanie we współpracę poparte jest przez dziesiątki wspólnie zrealizowanych dotychczas projektów.

CKW podejmuje działania w 7 obszarach programowych:

  • dobre rządzenie – sprawne zarządzanie w administracji;
  • społeczeństwo obywatelskie;
  • nauka i edukacja;
  • kultura dla rozwoju;
  • relacje biznesowe;
  • innowacje społeczne;
  • zrównoważony rozwój.

Celem Centrum Kompetencji Wschodnich jest praca na rzecz rozwoju społecznego, edukacji, kultury i biznesu, wzmacniania wzajemnej komunikacji i dialogu. CKW wspiera tworzenie sieci współpracy i eliminowanie barier, również tych wynikających ze wzajemnych uprzedzeń czy stereotypów.

Misją CKW jest inspirowanie oraz aktywizowanie skutecznej i trwałej współpracy transnarodowej, wyznaczanie potencjalnie najefektywniejszych kierunków działań pomiędzy Unią Europejską a Europą Wschodnią, krajami Kaukazu i Azji Centralnej. To także wzajemne wyjaśnianie uwarunkowań społecznych i specyfiki kulturowej poszczególnych państw i narodów z UE i krajów Partnerstwa Wschodniego, a w rezultacie generowanie korzyści społeczno-ekonomicznych wynikających z ich współdziałania w wymiarze transgranicznym.

Ponadto zadaniem CKW jest aktywne inicjowanie nowych przedsięwzięć i współtworzenie nowej jakości w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej, m.in. poprzez budowanie środowiska osób, instytucji i organizacji zaangażowanych w działania w poszczególnych krajach, które będą się wypowiadać wspólnym głosem w kwestiach ważnych dla tej części świata.

Działania służące spełnieniu misji i celów CKW zmierzają do katalogowania oraz klasyfikowania wiedzy i „dobrych praktyk” w zakresie inicjatyw realizowanych z partnerami ze Wschodu, sieciowania partnerów, wdrażania nowych idei oraz udzielania rekomendacji.Aktualności i więcej informacji o Centrum Kompetencji Wschodnich na stronie CKW na Facebooku.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję