Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej „RODO”), informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin reprezentujący Urząd Miasta Lublin, Pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.

Dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do prawidłowej organizacji i przeprowadzenia ”Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej”. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane, aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rejestracji, natomiast przechowywane będą przez cały okres organizacji Kongresu w bieżącym roku i w celach informacyjnych w latach następnych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uczestnictwa i otrzymywania informacji o przyszłym Kongresie. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub do celów zakwaterowania, w uzgodnionych przypadkach. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również masz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO. Brak zgody na przetwarzanie Twoich danych może uniemożliwić realizację celu przetwarzania, tj. uczestnictwo w Kongresie. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu, ani nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

This website uses cookies to allow the registration of event participants and service related processes. By using this site you agree on the use of cookies according to the current browser settings. Accept