Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016 r. Nr 119, strona 1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
  • email: iod@lublin.eu;
  • lub pisemnie na adres Administratora danych: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i uczestnictwa w Kongresie Współpracy Transgranicznej Lublin 2022, przesłania ankiet ewaluacyjnych po Kongresie, informowania o przyszłych wydarzeniach organizowanych przez Biuro-Centrum Współpracy Międzynarodowej UM Lublin oraz w celach archiwalnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na rekrutację i uczestnictwo w Kongresie Współpracy Transgranicznej Lublin 2022, przesłania ankiet ewaluacyjnych po Kongresie, informowania o przyszłych wydarzeniach organizowanych przez Biuro-Centrum Współpracy Międzynarodowej UM Lublin oraz konieczność wypełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 3 lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne – przez 1 rok, po czym podlegają usunięciu.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa w szczególności, tj. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Wielką Brytanię, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii w przypadkach, o których mowa w art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie w formie wysłania wiadomości e-mail na adres: kongres@lublin.eu o treści: wycofuję zgodę. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych nie będzie Pani/Pan mogła/mógł wziąć udziału w procesie rekrutacyjnym na Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2022, a co za tym idzie, uczestniczyć w kongresie.
Skip to content