Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Paweł Prokop
Paweł Prokop
Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego. Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich

Wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Pełnomocnik Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej, członek władz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, trener i konsultant z zakresu zarządzania instytucjami sektora publicznego, społecznego i biznesowego. Autor wielu programów współpracy międzynarodowej, ekspert w programach samorządowych i społecznych, w szczególności w wieloletnich projektach innowacyjnych.

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjno-Programowego.
Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin

Współtwórca i lider organizacji pozarządowych. Autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej, pracy organizacji pozarządowych i współpracy rozwojowej. W stanie wojennym członek władz regionalnych podziemnej Solidarności, więzień polityczny. Współtwórca niezależnego harcerstwa w Polsce, pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Członek Steering Committee World Movement for Democracy (2000–2007) oraz władz Grupy Zagranica. W latach 2007–2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autor ustawy o współpracy rozwojowej.

Krzysztof Stanowski
Krzysztof Stanowski
Piotr Choroś
Piotr Choroś
Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin

Od 2011 r. pracuje w Urzędzie Miasta Lublin, od 2018 jako Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej. Od 2004 roku do 2011 członek zarządu lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber a w latach 2004 – 2006 członek zarządu Stowarzyszenia Amnesty International. Współpracował z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem.  W 2014 r. odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz członek Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie reprezentuje Unię Metropolii Polskich.

Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Centrum Współpracy Polska-Wschód.
Koordynatorka Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Od ponad 15 lat jest związana z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą poprzez tworzenie i realizację programów współpracy międzynarodowej o zakresie tematycznym: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej, lokalne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe, kultura oraz wsparcie inicjatyw młodzieżowych. Zainteresowania naukowe: związane z krajami Partnerstwa Wschodniego, w szczególności z Ukrainą i Gruzją. Ekspert i konsultant w instytucjach publicznych oraz ciałach doradczych, pełni funkcje kierownicze w sferze pozarządowej i biznesowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską, Fundusz Norweski, Program Polskiej Pomocy Rozwojowej, Fundusz Spójności UE, Erasmus+ oraz inne.

Natalia Gmurkowska
Natalia Gmurkowska
Ewelina Graban
Ewelina Graban
Kierowniczka referatu ds. wspierania i realizacji programów i projektów międzynarodowych w Biurze Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin

Magister filologii ukraińskiej i socjologii, absolwentka Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Absolwentka Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2007 roku pracuje w Urzędzie Miasta Lublin, aktualnie na stanowisku Kierownika w Biurze Centrum Współpracy Międzynarodowej w Referacie ds. wspierania i realizacji projektów i programów międzynarodowych. W pracy zawodowej zajmuje się opracowywaniem aplikacji grantowych, wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. Posiada Certyfikat APM Group PRINCE2 Foundation i MSP Foundation. Prywatnie: miłośniczka kultury tradycyjnej.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Absolwent UMCS w Lublinie, kierownik polskich i międzynarodowych projektów i programów edukacyjnych, społecznych i inwestycyjnych. Doświadczony urzędnik służby cywilnej administracji rządowej i samorządowej. Manager od lat realizujący swoje kompetencje w dyplomacji i zarządzaniu. Pracował m.in.: w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Starostwie Powiatowym w Lubartowie, Urzędzie Miasta Lublin. Prywatnie pasjonat motocykli i sztuk walki.

Radosław Guz
Radosław Guz
Michał Karapuda
Michał Karapuda
Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin

Swoją pracę zawodową rozpoczął w Gazecie Wyborczej następnie pracował m.in. w Centrum Kultury w Lublinie jako kierownik działu promocji i marketingu. Współpracował z kilkoma organizacjami pozarządowymi pełniąc m.in. w latach 2006-2008 funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Od roku 2008 pracuje w Urzędzie Miasta Lublin, od 2013 jest Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Był m.in.: koordynatorem uczestnictwa Miasta Lublin w organizowanym przez Komisję Europejską i Radę Europy programie Miasta Międzykulturowe w 2008 r., szefem biura projektu Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury – Kandydat w latach 2008-2011, koordynatorem w Lublinie Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji
w EU w 2011 r., koordynatorem zespołu autorów i współautorem Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020. Pełni także funkcje: Sekretarza Rady Kultury Miasta Lublin działającej przy Prezydencie Miasta Lublin, członka Rady Muzeum na Majdanku
i członka Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Prezeska Fundacji Sempre a Frente

Konsultantka Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie oraz regionalnego punktu sieci Eurodesk. Od 2014 roku związana z organizacjami społecznymi. Psycholog, doradca zawodowy, wieloletnia koordynatorka działań międzynarodowych, facylitatorka wymian, trenerka kompetencji społecznych i cyfrowych, mentorka młodzieżowych grup inicjatywnych. Członkini Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży przy Prezydencie Miasta Lublina i Rady Działalności Pożytku Publicznego Lublina. Jedna z inicjatorów procesu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Głęboko wierzy w moc edukacji pozaformalnej i wzmacniania pozycji młodych ludzi w życiu społecznym.

Aleksandra Kulik
Aleksandra Kulik
Grzegorz Malec
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Od lat związany z branżą transportową. Od 2004 roku pracował w Dziale Transportu Zbiorowego, a następnie Biurze Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Lublin. Od 2009 roku zatrudniony w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie. W 2010 roku został kierownikiem Działu Przewozów i Rozwoju Sieci Komunikacyjnej ZTM, a dwa lata później zastępcą dyrektora ds. przewozów. W 2013 roku został dyrektorem. Współodpowiedzialny za wdrożenie jednego z największych projektów transportowych realizowanych przy współudziale środków unijnych tj. „Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Promuje ekologiczne rozwiązania transportowe, dzięki którym miasto Lublin po raz kolejny uzyskało tytułu Laureata m.in. w konkursie Eco Miasto. Odbył szereg kursów i szkoleń m.in. w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Prawniczka i politolożka

Związana z Wydziałem Politologii UMCS od lat 90-tych XX wieku. Obecnie pracuje jako wykładowca w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Odbyła pobyty naukowe i jako profesor wizytujący w wielu instytucjach akademickich w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu instytucjonalnych i prawnych aspektów procesów transformacji systemowej. Jest specjalistką w zakresie praw człowieka, praw mniejszości narodowych, językowych i etnicznych, demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, jak również sektora pozarządowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka i redaktorka wielu publikacji naukowych. Pełniła funkcje ekspertki i konsultantki w wielu instytucjach publicznych na poziomie samorządowym i rządowym, w organizacjach pozarządowych oraz organizacjach międzynarodowych, m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, OBWE-Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, US-Ukraine Foundation oraz Fundacją Inicjatyw Menadżerskich.

Agnieszka Julita Rybczyńska
Dr Julita Agnieszka Rybczyńska
Mariusz Sagan
Mariusz Sagan
Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.
Pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej

Współtwórca „Strategii Lublin 2020” wytyczającej kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT oraz Klastra Usług Medycznych i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie) Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich. Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Od 2007 r. zaangażowany w działalność lubelskich organizacji pozarządowych. Koordynator wielu projektów finansowanych m.in. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Narodowego Banku Polskiego. W latach 2013-2015 kierował Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Posiada doświadczenie ze współpracy z samorządowcami (współorganizator serii szkoleń dla samorządowców w ramach projektu pt. „Samorządowiec profesjonalista”). Współautor min. przewodnika pt. „Ewaluacja co. Narzędzie do ewaluacji organizacji pozarządowych” oraz „Strategii rozwoju gminy Bełżyce na lata 2015 – 2022”. Obecnie pracuje w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, działającym przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Andrzej Skórski
Andrzej Skórski
Beata Surmacz
Beata Surmacz
Dyrektorka Instytutu Europy Środkowej w Lublinie

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: polityka wschodnia Polski, w szczególności stosunki polsko-ukraińskie; współczesna dyplomacja. Autorka licznych artykułów naukowych i książek, w tym takich jak: Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002, oraz Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy – struktury – funkcje, Lublin 2015.

Rzecznik patentowy

Od 2008 r. pracuje w Katedrze Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (początkowo jako asystent, zaś od 2015 r. jako adiunkt), w której prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa europejskiego i prawa własności intelektualnej. Ochroną własności intelektualnej zajmuje się również w swojej praktyce zawodowej: w latach 2012-2015 jako kierownik Biura Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zaś od 2013 r. praktykując jako rzecznik patentowy. Od 2018 r. pełni funkcję dyrektora Centrum Europejskiego UMCS, jednostki zajmującej się działalnością badawczą i dydaktyczną w zakresie integracji europejskiej.

Kinga Wernicka
Dr n. pr. Kinga Wernicka
Aleksandra Zińczuk
Aleksandra Zińczuk
Redaktorka naczelna czasopisma Kultura Enter

Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji Teren Otwarty w Lublinie. Badaczka literatury oraz wschodnioeuropejskiego dziedzictwa kulturowego pogranicza, inicjatorka projektów badawczych, akcji upamiętniających i społecznych w tym zakresie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, visiting researcher w University College of London. Członkini kilku organizacji pozarządowych, sieci Alumnów Polsko-Amerykańskiej Szkoły Liderów, a także międzynarodowej sieci badaczy w Marie Curie Alumni Association przy Komisji Europejskiej. Członek zespołu wykonawczego i sekretarz przy Kongresie Kultury Partnerstwa Wschodniego (Lublin 2013, Lwów 2015). Redaktor serii wydawniczych w Warsztatach Kultury w Lublinie. Publicystka, poetka, eseistka.

Skip to content