Komitet

Paweł Prokop
Paweł Prokop
Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego. Prezes Fundacji Inicjatyw Menedżerskich

Wykładowca Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Pełnomocnik Prezydenta Lublina ds. partycypacji społecznej i współpracy transgranicznej, członek władz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, trener i konsultant z zakresu zarządzania instytucjami sektora publicznego, społecznego i biznesowego. Autor wielu programów współpracy międzynarodowej, ekspert w programach samorządowych i społecznych, w szczególności w wieloletnich projektach innowacyjnych.

Zastępca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjno-Programowego.
Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin

Współtwórca i lider organizacji pozarządowych. Autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej, pracy organizacji pozarządowych i współpracy rozwojowej. W stanie wojennym członek władz regionalnych podziemnej Solidarności, więzień polityczny. Współtwórca niezależnego harcerstwa w Polsce, pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Członek Steering Committee World Movement for Democracy (2000–2007) oraz władz Grupy Zagranica. W latach 2007–2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autor ustawy o współpracy rozwojowej. 

Krzysztof Stanowski
Krzysztof Stanowski
Piotr Choroś
Piotr Choroś
Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin

Od 2011 r. pracuje w Urzędzie Miasta Lublin, od 2018 jako Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej. Od 2004 roku do 2011 członek zarządu lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber a w latach 2004 – 2006 członek zarządu Stowarzyszenia Amnesty International. Współpracował z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tematyką współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem.  W 2014 r. odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz członek Rady Działalności Pożytku Publicznego działającej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie reprezentuje Unię Metropolii Polskich.

Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Centrum Współpracy Polska-Wschód.
Koordynatorka Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Od ponad 15 lat jest związana z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą poprzez tworzenie i realizację programów współpracy międzynarodowej o zakresie tematycznym: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej, lokalne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe, kultura oraz wsparcie inicjatyw młodzieżowych. Zainteresowania naukowe: związane z krajami Partnerstwa Wschodniego, w szczególności z Ukrainą i Gruzją. Ekspert i konsultant w instytucjach publicznych oraz ciałach doradczych, pełni funkcje kierownicze w sferze pozarządowej i biznesowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską, Fundusz Norweski, Program Polskiej Pomocy Rozwojowej, Fundusz Spójności UE, Erasmus+ oraz inne.

Natalia Gmurkowska
Natalia Gmurkowska
Ewelina Graban
Ewelina Graban
Sekretarz Komitetu Organizacyjno-Programowego

Magister filologii ukraińskiej i socjologii, absolwentka Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Absolwentka Studiów Zarządzania Projektami (Project Management) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2007 roku pracuje w Urzędzie Miasta Lublin, aktualnie na stanowisku Kierownika w Biurze Centrum Współpracy Międzynarodowej w Referacie ds. wspierania i realizacji projektów i programów międzynarodowych. W pracy zawodowej zajmuje się opracowywaniem aplikacji grantowych, wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. Posiada Certyfikat APM Group PRINCE2 Foundation i MSP Foundation. Prywatnie: miłośniczka kultury tradycyjnej.

Dyrektor Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miasta Lublin

Absolwent UMCS w Lublinie, kierownik polskich i międzynarodowych projektów i programów edukacyjnych, społecznych i inwestycyjnych. Doświadczony urzędnik służby cywilnej administracji rządowej i samorządowej. Manager od lat realizujący swoje kompetencje w dyplomacji i zarządzaniu. Pracował m.in.: w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Starostwie Powiatowym w Lubartowie, Urzędzie Miasta Lublin.
Prywatnie pasjonat motocykli i sztuk walki.

Radosław Guz
Radosław Guz
Michał Karapuda
Michał Karapuda
Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin

Swoją pracę zawodową rozpoczął w Gazecie Wyborczej następnie pracował m.in. w Centrum Kultury w Lublinie jako kierownik działu promocji i marketingu. Współpracował z kilkoma organizacjami pozarządowymi pełniąc m.in. w latach 2006-2008 funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Od roku 2008 pracuje w Urzędzie Miasta Lublin, od 2013 jest Dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin. Był m.in.: koordynatorem uczestnictwa Miasta Lublin w organizowanym przez Komisję Europejską i Radę Europy programie Miasta Międzykulturowe w 2008 r., szefem biura projektu Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury – Kandydat w latach 2008-2011, koordynatorem w Lublinie Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji
w EU w 2011 r., koordynatorem zespołu autorów i współautorem Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-2020. Pełni także funkcje: Sekretarza Rady Kultury Miasta Lublin działającej przy Prezydencie Miasta Lublin, członka Rady Muzeum na Majdanku
i członka Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin

Od lat pracuje dla administracji publicznej. Wieloletni pracownik Ministerstwa Gospodarki (później Ministerstwo Rozwoju), gdzie brał udział w tworzeniu programów wsparcia przedsiębiorczości i wdrażania innowacji w firmach. Od 2014 roku pracuje w Urzędzie Miasta Lublin, wcześniej jako zastępca Dyrektora w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów, jako pełnomocnik prezydenta ds. startupów. Od stycznia 2020 roku powierzono mu funkcję Dyrektora nowo powstałego Biura Rozwoju Turystyki.
Prywatnie jest tatą dwóch córek.

Marcin Kęćko
Marcin Kęćko
Aleksandra Kulik
Aleksandra Kulik
Prezeska Fundacji Sempre a Frente

Konsultantka Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie oraz regionalnego punktu sieci Eurodesk. Od 2014 roku związana z organizacjami społecznymi. Psycholog, doradca zawodowy, wieloletnia koordynatorka działań międzynarodowych, facylitatorka wymian, trenerka kompetencji społecznych i cyfrowych, mentorka młodzieżowych grup inicjatywnych. Członkini Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży przy Prezydencie Miasta Lublina i Rady Działalności Pożytku Publicznego Lublina. Jedna z inicjatorów procesu starań o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. Głęboko wierzy w moc edukacji pozaformalnej i wzmacniania pozycji młodych ludzi w życiu społecznym.

Dyrektor Biura, Miejski Architekt Zieleni

Absolwentka Akademii Rolniczej obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, cały czas zawodowy związana z zielenią zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej. Od 2000 roku na stanowiskach urzędniczych jako Ogrodnik Miejski, zastępca dyrektora, a następnie dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Od listopada 2013 roku pracownik Urzędu Miasta Lublin jako zastępca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, od 2015 Dyrektor Biura, Miejski Architekt Zieleni.

Hanna Pawlikowska
Hanna Pawlikowska
Agnieszka Julita Rybczyńska
Dr Julita Agnieszka Rybczyńska
Prawniczka i politolożka

Związana z Wydziałem Politologii UMCS od lat 90-tych XX wieku. Obecnie pracuje jako wykładowca w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Odbyła pobyty naukowe i jako profesor wizytujący w wielu instytucjach akademickich w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu instytucjonalnych i prawnych aspektów procesów transformacji systemowej. Jest specjalistką w zakresie praw człowieka, praw mniejszości narodowych, językowych i etnicznych, demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, jak również sektora pozarządowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka i redaktorka wielu publikacji naukowych. Pełniła funkcje ekspertki i konsultantki w wielu instytucjach publicznych na poziomie samorządowym i rządowym, w organizacjach pozarządowych oraz organizacjach międzynarodowych, m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, OBWE-Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, US-Ukraine Foundation oraz Fundacją Inicjatyw Menadżerskich.

Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.
Pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej

Współtwórca „Strategii Lublin 2020” wytyczającej kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT oraz Klastra Usług Medycznych i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie) Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich. Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Mariusz Sagan
Mariusz Sagan
Andrzej Skórski
Andrzej Skórski
Dyrektor zarządzający Fundacji Sempre a Frente

Od 2007 r. zaangażowany w działalność lubelskich organizacji pozarządowych. Koordynator wielu projektów finansowanych m.in. z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Narodowego Banku Polskiego. W latach 2013-2015 kierował Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie. Posiada doświadczenie ze współpracy z samorządowcami (współorganizator serii szkoleń dla samorządowców w ramach projektu pt. „Samorządowiec profesjonalista”). Współautor min. przewodnika pt. „Ewaluacja co. Narzędzie do ewaluacji organizacji pozarządowych” oraz „Strategii rozwoju gminy Bełżyce na lata 2015 – 2022”. Obecnie pracuje w Fundacji Sempre a Frente oraz w Punkcie Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin, działającym przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Dyrektor Instytutu Europy Środkowej w Lublinie

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: polityka wschodnia Polski, w szczególności stosunki polsko-ukraińskie; współczesna dyplomacja. Autorka licznych artykułów naukowych i książek, w tym takich jak: Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, Lublin 2002, oraz Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy – struktury – funkcje, Lublin 2015.

Beata Surmacz
Beata Surmacz
Anna Tarnowska-Waszak
Anna Tarnowska - Waszak
Wieloletnia dyrektor Uniwersytetu Otwartego KUL

Z wykształcenia filolog angielski oraz specjalista ds. public relations. W ciągu 10 lat działalności Uniwersytetu Otwartego w zajęciach organizowanych przez tę instytucję wzięło udział ponad 20 tysięcy osób we wszystkich kategoriach wiekowych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Z jego oferty chętnie korzystali obcokrajowcy, którzy byli głównymi odbiorcami przygotowywanych przez p. Annę Tarnowską-Waszak programów. W 2019 roku p. Anna Tarnowska-Waszak pełniła na Uczelni funkcję pełnomocnika Rektora ds. kontaktów międzynarodowych, co było poprzedzone pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. Polonii i przyczyniło się do powstania wielu nowych inicjatyw w kontaktach z osobami z zagranicy. W kręgu jej zainteresowań są zagadnienia związane z komunikacją międzykulturową.

Dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Od 2008 r. pracuje w Katedrze Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (początkowo jako asystent, zaś od 2015 r. jako adiunkt), w której prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa europejskiego i prawa własności intelektualnej. Ochroną własności intelektualnej zajmuje się również w swojej praktyce zawodowej: w latach 2012-2015 jako kierownik Biura Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zaś od 2013 r. praktykując jako rzecznik patentowy. Od 2018 r. pełni funkcję dyrektora Centrum Europejskiego UMCS, jednostki zajmującej się działalnością badawczą i dydaktyczną w zakresie integracji europejskiej.

Kinga Wernicka
Dr n. pr. Kinga Wernicka
Aleksandra Zińczuk
Aleksandra Zińczuk
Redaktor naczelna czasopisma Kultura Enter

Zastępca Prezesa Zarządu Fundacji Teren Otwarty w Lublinie. Badaczka literatury oraz wschodnioeuropejskiego dziedzictwa kulturowego pogranicza, inicjatorka projektów badawczych, akcji upamiętniających i społecznych w tym zakresie. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, visiting researcher w University College of London. Członkini kilku organizacji pozarządowych, sieci Alumnów Polsko-Amerykańskiej Szkoły Liderów, a także międzynarodowej sieci badaczy w Marie Curie Alumni Association przy Komisji Europejskiej. Członek zespołu wykonawczego i sekretarz przy Kongresie Kultury Partnerstwa Wschodniego (Lublin 2013, Lwów 2015). Redaktor serii wydawniczych w Warsztatach Kultury w Lublinie. Publicystka, poetka, eseistka.