Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Działaj jak Lublin

Gmina Lublin w partnerstwie ze stolicą Mołdawii Kiszyniowem realizuje międzynarodowy projekt “MOVE IT like Lublin – a Chisinau public transport sustainable development initiative” (Działaj jak Lublin – inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie).

 

W 2019 r. Komisja Europejska przyznała miastu Kiszyniów dofinansowanie w kwocie 3,325 mln EUR na realizację projektu w obszarze miejskiego transportu publicznego. Projekt składany był w partnerstwie z Lublinem w ramach programu Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020 (Władze Lokalne – Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020).

Całkowita wartość projektu to 3,5 mln EUR, a dofinansowanie KE to 95% wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny zapewnia wyłącznie Lider projektu, miasto Kiszyniów. Lublin jest beneficjentem projektu, otrzymując na realizację swoich zadań środki w wys. ok 400 tys. EUR. Projekt realizowany jest w latach 2021-2024.

Celem projektu jest reforma systemu zarządzania miejskim transportem publicznym w Kiszyniowie, w tym poprawa dialogu politycznego między urzędami centralnymi a władzą lokalną, wzmocnienie kompetencji samorządu w zarządzaniu podległymi jednostkami transportowymi zgodnie ze standardami UE, poprawa oferty miejskiego transportu publicznego poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych, a także wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego w Kiszyniowie.

Rolą Gminy Lublin jest wsparcie merytoryczne m. Kiszyniów, poprzez przekazywanie dobrych praktyk i doświadczeń zarówno w postaci bezpośrednich szkoleń jak i konsultacji eksperckich w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w transporcie publicznym. Gmina Lublin 

– weźmie udział w wizytach studyjnych do dwóch miastach europejskich, które stosują nowoczesne rozwiązania w transporcie publicznym (proponowane miasta to Praga oraz Amsterdam/Utrecht),

– weźmie udział w międzynarodowych targach transportowych (Transexpo/Kielcach i Busworld/Bruksela) w celu zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w transporcie zbiorowym,

– przeprowadzi badania marketingowe w komunikacji, 

– zakupi dodatkowe urządzenia i środki w celu przeciwdziałania covid-19.

W ramach projektu zorganizowany został Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Lublinie 2021 (wrzesień 2021), a w 2022 r. Kiszyniów będzie gościem podczas Kongresu Współpracy Transgranicznej w Lublinie, podczas którego omawiane będą m.in. współczesne rozwiązania w miejskim transporcie.

Projekt „MOVE IT like Lublin” to szansa na zdobycie cennych doświadczeń w międzynarodowym przedsięwzięciu pod bezpośrednim nadzorem Komisji Europejskiej, a także okazja do promocji naszego miasta i lubelskich rozwiązań w dziedzinie transportu publicznego zagranicą.

Udział Gminy Lublin w projekcie jest wynikiem współpracy naszych miast rozpoczętej w 2018 r., kiedy w Lublinie gościła trzyosobową delegacja ze stolicy Mołdawii. Władze Kiszyniowa chciały wówczas zapoznać się z dobrymi praktykami lubelskiego samorządu w zakresie transportu publicznego i wdrażania technologii informatycznych w administracji. W 2019 r. miała miejsce rewizyta, podczas której Kiszyniów odwiedzili przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. 
Skip to content