Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

Działania w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2022 współfinansowane są z budżetu inicjatywy bilateralnej „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” finansowanej z Funduszy Norweskich i EOG w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej – Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
W ramach Inicjatywy, podczas Kongresu, odbędą się  zostaną wizyty studyjne, warsztaty, a także panele poświęcone tematyce młodzieżowej. Giełda Grantodawców i Forum Partnerów skierowane będą do młodych osób i/lub osób współpracujących z młodzieżą, w celu zapoznania uczestników z możliwościami wsparcia finansowego dla projektów międzynarodowych oraz stworzenia okazji do nawiązania partnerstw projektowych.
Głównym celem Inicjatywy jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi (10-30 lat) z Polski i Ukrainy w społecznościach lokalnych, w zakresie podejmowania aktywności przy wsparciu i wykorzystaniu norweskich doświadczeń.
Partnerami Inicjatywy są: Gmina Lublin | The European Wergeland Centre | Fundacja Sempre a Frente

Cele szczegółowe inicjatywy to:
• Stworzenie w Lublinie przestrzeni dla spotkań, integracji i współpracy młodzieży poprzez powołanie tzw. “Przestrzeni Młodych” (‘Youth Space’);
• Zwiększenie ilości inicjatyw młodzieżowych poprzez uruchomienie programu “Szkolny Budżet Obywatelski” (‘School Participatory Budget’);
• Podniesienie poziomu wiedzy młodzieży oraz osób pracujących z młodzieżą z Lublina i woj. lubelskiego w zakresie m.in.: edukacji obywatelskiej, realizacji własnych inicjatyw, wolontariatu, rynku pracy i doradztwa zawodowego poprzez działalność Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży (CiRM);
• Zintensyfikowanie współpracy, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy młodzieżą i osobami pracującymi z młodzieżą z krajów EOG (Polska, Norwegia) oraz Ukrainy poprzez organizację międzynarodowych wydarzeń, wizyt studyjnych i wymian młodzieży oraz organizowanego w Lublinie Kongresu Współpracy Transgranicznej (KWT).


Oprócz aktywności w ramach KWT 2022, Inicjatywa obejmuje także inne działania:
• Partycypacyjne projektowanie i uruchomienie “Przestrzeni Młodych” (‘Youth Space’). W ramach Inicjatywy zaplanowano utworzenie w Lublinie miejsca — przestrzeni dla młodzieży z wykorzystaniem modelu partycypacyjnego tzn. o miejscu, jego aranżacji i sposobie organizacji zadecyduje młodzież;
• Przeprowadzenie dwóch edycji “Szkolnych Budżetów Obywatelskich” (’School Participatory Budgets’). W ramach Inicjatywy zostaną przeprowadzone w Lublinie dwie edycje “Szkolnego Budżetu Obywatelskiego” (SBO), który jest szansą na dofinansowanie projektów tworzonych przez lubelską młodzież;
• Rozszerzenie działalności istniejącego “Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży” w Lublinie. W ramach Inicjatywy zaplanowano poszerzenie oferty i zasięgu działającego w Lublinie “Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży” (CiRM) prowadzonego przez Fundację Sempre a Frente ;
• Międzynarodową wymianę młodzieży z udziałem beneficjentów z Norwegii, Polski, Białorusi i Ukrainy. W ramach działania zaplanowano przeprowadzenie łącznie czterech międzynarodowych wymian młodzieży (dwie w 2022 i dwie w 2023 roku);
Więcej informacji: 
eeagrants.org | youthforthecity.lublin.eu

Skip to content