LUB-INVEST

To niezwykle ważne dla polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych wydarzenie będzie okazją do pogłębienia wiedzy na temat międzynarodowych usług bankowych, ubezpieczeń należności, gwarancji ubezpieczeniowych i finansowania. Ta linia również stanie się możliwością dla nawiązania wielu partnerskich kontaktów z przedstawicielami biznesu z wielu krajów.
Partnerzy linii: Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych, Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, PAIH, PFR, PwC, BGK, PUIG

RÓWNOŚĆ

Równość nie oznacza identyczności a możliwość zapewnienia wszystkim szans realizacji swoich potrzeb. W społeczeństwie, nawet bardzo na pierwszy rzut oka zunifikowanym, istnieją grupy, które potrzebują więcej wsparcia, aby móc w pełni korzystać z praw i wolności. Dlatego w tym roku w ramach linii Równość przyjrzymy się praktycznej realizacji równości wobec kilku grup wciąż dość często pomijanych i marginalizowanych: osób z niepełnosprawnościami, mniejszości seksualnych (LGBTQ) oraz imigrantów i imigrantek. Pierwsza z debat będzie dotyczyła osób z niepełnosprawnościami i tyczyła będzie realizacji Konwencji ONZ o prawach tychże. Druga to próba przyjrzenia się nowemu trendowi, jakim są miejskie karty równości przyjmowane przez samorządy dla zapewnienia podstawowej równości osobom należącym do mniejszości seksualnych. Inspiracją do dyskusji będzie przyjęta w marcu 2019 roku warszawska Deklaracja LGBT+. Trzecia debata zaś dotyczyła będzie transformujących się wspólnot sąsiedzkich, których członkami i członkiniami coraz częściej i liczniej stają się imigranci przybywający do polskich miast z zamiarem stałego osiedlenia.

Partnerzy linii: Stowarzyszenie Homo Faber, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki, Stowarzyszenie Marsz Równości

PRZESTRZEŃ INSPIRACJI I DIALOGU

W nowej Kongresowej Przestrzeni zachęcamy do dzielenia się dobrymi praktykami oraz inspirującymi przykładami dotyczącymi współpracy transgranicznej, a także będzie tu miejsce dla refleksji o wspólnej Europie, zmianach, które odbywają się w krajach sąsiedzkich.

REGIONALNE PARTNERSTWA

Regionalne partnerstwa sprzyjają silniej zintegrowanej współpracy wielu podmiotów ponad granicami krajowymi na określonym obszarze. Takie partnerstwa mogą dotyczyć różnych poziomów zarządzania, administracji i obejmują zarówno organy sektora publicznego, pozarządowego, jak i podmioty prywatne. Istnieje wiele obszarów współpracy regionalnej w całej UE z sąsiadującymi państwami trzecimi, przy realizacji której można korzystać ze środków finansowania w ramach polityki spójności. W tym roku również będziemy analizować perspektywy rozszerzenia UE o nowych członków – ich realne szanse i nadzieje. Zastanowimy się nad rolą OSP w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w Polsce, Finlandii i Ukrainie. Jak powstają, w jakich formach zrzeszają się, jak współpracują z władza lokalną w Polsce, na Ukrainie i w Finlandii. Zaprezentujemy najnowszy raport Instytutu Spraw Publicznych  na temat sytuacji kobiet zajmujących się polityką zagraniczną w Polsce przez dr Agnieszkę Ładę (jedną z autorek raportu).
Partnerzy linii: EDS-FNS, Euroregion Bug, FRDL

POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO

Europa Wschodnia. Transformacja, integracji, bezpieczeństwo w kontekście Partnerstwa Wschodniego - temat przewodni tegorocznej linii.
Uczestnicy linii programowej dokonają analizy procesu zmian w państwach Europy Wschodniej w kontekście transformacji, integracji i bezpieczeństwa. Region Europy Wschodniej jest obszarem rywalizacji pomiędzy Zachodem a Rosją, wracającą do polityki imperialnej b. ZSRR. Państwa Europy  Wschodniej stoją aktualnie przed wyborem i realizacją modelu europejskiego lub euroazjatyckiego. Uczestnicy dokonają oceny 10 lat funkcjonowania inicjatywy Partnerstwa Wschodniego UE oraz euroazjatyckich struktur integracyjnych.
Partnerzy linii: Centrum Europy Wschodniej, Wydział Politologii UMCS, Instytut Europy Środkowej, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych ERIA, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich o. Lublin, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych o. Lublin

DEMOKRACJA LOKALNA

Demokracja lokalna to szczególne środowisko, w którym zawsze może i powinno znaleźć się miejsce dla wszelkiego rodzaju liderów społecznych, zorganizowanych zarówno w partiach politycznych, strukturach administracji, organizacjach pozarządowych, a nawet grupach nieformalnych. Polskie doświadczenia transformacji władzy wskazują, że rozwój danej społeczności lokalnej jest wprost skorelowany z efektywnością rządzenia, a ta znowu wynika ze współpracy międzysektorowej oraz modelu zarządzania partycypacyjnego. To zaś oznacza przede wszystkim trwałe włączenie mieszkańców do procesu zarządzania poprzez różnorodne instrumenty, umożliwiające realne delegowanie uprawnień, czyli decentralizację władzy. W tym roku zastanowimy się nad rolą mediów lokalnych dla procesów demokratyzacji oraz przyjrzymy się demokracji  lokalnej w Bałkanach Zachodnich.
Partnerzy linii: FRDL, WM UML

SEMINARIUM OECD

W ramach seminarium OECD odbędą się spotkania grupy białoruskich ekspertów z przedstawicielami władz lokalnych, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw ekonomii społęcznej w celu podzielenia się doświadczeniem Polski we wsparciu przedsiębiorczości społecznej.

OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ

Linia ta dedykowana jest przede wszystkim 450-leciu Unii Lubelskiej oraz 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Debata “Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” ma charakter historyczno-społeczny, została podzielona na dwie specjalistyczne części – w pierwszej będą omawiane problemy, w drugiej będą poszukiwane rozwiązania i rekomendacje. Jako że w bieżącym roku Sejm Rzeczpospolitej Polski upamiętnił 450. rocznicę Unii Lubelskiej zawartej pomiędzy Polską i Litwą w 1569 roku, rok 2019 został ustanowiony przez Sejm Rokiem Unii Lubelskiej. Debata ma na celu pogłębić refleksję nad dziedzictwem kulturowym, analizować aktualne wyzwania i szukanie przeciwdziałania negującej narracji o wzajemnych relacjach międzynarodowych poprzez włączanie partnerów z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, jak i UE. Ze względu na znikomą wiedzę na temat pozytywnych przykładów współpracy Polski z krajami PW warto skupić się na wdrażaniu projektów przełamujących negatywne uprzedzenia. Tym bardziej alert stanowią ostatnie badania społeczne CBOS, wskazujące na tendencję wzrastającej niechęci Polaków do naszych wschodnich sąsiadów. Bez przełamywania tych barier nie da się prowadzić wiarygodnej polityki wschodnioeuropejskiej. Zaproszeni goście będą dzielić się know how, jak wspierać dialog pomiędzy społeczeństwami: polskim, litewskim, białoruskim, ukraińskim, rosyjskim z uwzględnieniem doświadczenia płynącego z Partnerstwa Wschodniego (10. rocznica), przystąpienia Polski do UE (15. rocznica).
Partner linii: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

KULTURA. KONFERENCJA CREART

W ramach linii programowej KULTURA zapraszamy na Konferencję pt. „Jak rozmawiać ze strzelbą, która postanowiła strzelić sobie w głowę – sztuka w dobie post-prawdy, teorii spiskowych i negacjonizmu” organizowaną jako część projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” ("CreArt. Network of Cities for Artistic Creation”) współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”.
Tematyka konferencji dotyczy czterech zagadnień mających ogromny wpływ na współczesną politykę, debaty publiczne i napięcia społeczne XXI wieku: zmiany klimatyczne, post-faszyzm, mizoginia i gatunkowizm. Jerzy Ludwiński, teoretyk sztuki związany z Lublinem, napisał w eseju „Sztuka w epoce postartystycznej”: Bardzo prawdopodobne, że dzisiaj nie zajmujemy się już sztuką. Po prostu przegapiliśmy moment, kiedy przekształciła się ona w coś zupełnie innego, coś, czego nie potrafimy już nazwać. Jest jednak rzeczą pewną, że to, czym zajmujemy się dzisiaj, posiada większe możliwości. Zdanie to możemy traktować jako motto wielu współczesnych aktywności artystycznych stanowiących materializację jednego z podstawowych postulatów awangard XX wieku – przenikania się sztuki z życiem codziennym. Coraz częściej artyści i kuratorzy angażują się w debatę publiczną, zabierają głos w kwestiach politycznych, czynią wysiłek, by zabezpieczyć świat przed zagrażającymi mu zjawiskami – takimi jak rasizm, nacjonalizm, faszyzm i neofaszyzm, globalne ocieplenie czy zanieczyszczenie środowiska.
Tematyka konferencji jest także związana z pojęciem, opisywanym przez psychologów badających procesy kształtowania się poglądów politycznych, jako „backfire effect”. Jak pokazują opublikowane badania, m. in. Brendana Nyhana i Jasona Reiflera
z Uniwersytetu w Michigan ("When Corrections Fail: The persistence of political misperception”), niemal niemożliwą jest zmiana czyjegoś światopoglądu poprzez jego konfrontację z faktami potwierdzonymi naukowo, weryfikowalnymi doświadczalnie
i podpartymi racjonalnymi danymi (takimi jak statystyki, materiał fotograficzny czy dokumenty). Konfrontacja z takimi kontr-informacjami utwierdza osobę, przywiązaną np. do jednej z teorii spiskowych, w przekonaniu co do słuszności własnych poglądów. Psychologowie są dość zgodni: zmiana nawet najbardziej niedorzecznych poglądów pod wpływem racjonalnej rozmowy jest niemal niemożliwa. Dotyczy to również wysoce niebezpiecznych przekonań np. dotyczących segregacji rasowej, wyższości jednej płci nad drugą czy przemocy wobec innych gatunków. Każdy z zaproponowanych w ramach konferencji paneli dyskusyjnych/warsztatów stanie się próbą zmierzenia się z mechanizmami rozprzestrzenienia się teorii spiskowych, post-prawdy oraz sprzężonymi z nimi procesami wyparcia (denializmu). W roli moderatorów poszczególnych paneli wystąpią specjaliści i specjalistki związani z aktywizmem politycznym i ekologicznym sprzęgniętym z programami instytucji sztuki współczesnej.
Partnerzy linii: WK UML, Galeria Labirynt

MOBILNOŚĆ

Rozwój zrównoważonego transportu i mobilności miejskiej to duże wyzwanie dla samorządów w kontekście coraz większego ruchu samochodowego i problemów z tym związanych. Skuteczne zarządzanie transportem publicznym oraz wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, a także tworzenie przyjaznych przestrzeni bez barier architektonicznych, stanowią o atrakcyjności nowoczesnego miasta dla mieszkańców. Na mobilność zewnętrzną wpływają lotniska, które obsługują zarówno ruch turystyczny, migracyjny, ale też są kluczowe dla pozyskiwania dużych biznesowych inwestorów zewnętrznych.
Jednym z najważniejszych czynników, przyciągających pasażerów do komunikacji miejskiej, są wygodne przesiadki. Dlatego inwestycje w węzły przesiadkowe samorządy zaczynają traktować jako ważniejsze nawet niż same linie transportu publicznego. Tematowi spójności systemu transportu publicznego poświęcony będzie panel dyskusyjny „Węzły i centra przesiadkowe - integracja systemu transportu publicznego w aglomeracjach miejskich”. W czasie panelu zostaną zaprezentowane dobre praktyki dotyczące ułatwiania przesiadek i podróży intermodalnych w transporcie publicznym. Porozmawiamy o niskobudżetowej infrastrukturze rowerowej, która może znacząco poprawić sytuację i zmieniać się na bardziej przyjazną dla rowerzystów. W jaki sposób zarządzać ruchem w centrum miasta podczas dużych imprez masowych, maratonów, rajdach – nad tym zastanowimy się w trzecim panelu linii Mobilność.
Partnerzy linii: ZTM Lublin, WZR UML, Towarzystwo dla Natury i Człowieka

EUROPA ŚRODKOWA

Nowa linia tematyczna przedstawi zagadnienia związane z regionem Europy Środkowej oraz zmianami społeczno-politycznymi, które tam zachodzą. Tematyka będzie poświęcona integracji i bezpieczeństwu w krajach Grupy Wyszehradzkiej, Bałkanów Zachodnich i państw Bałtyckich.
Partner: Instytut Europy Środkowej

NAUKA I EDUKACJA

Ścieżka Edukacja i Nauka poświęcona w tym roku będzie problematyce edukacji nt. samorządu zarówno na poziomie uniwersyteckim jak i w edukacji powszechnej oraz programach edukacji obywatelskiej. W panelach przedstawione zostaną zarówno dobre praktyki w różnych uniwersyteckich instytucjach edukacyjnych jak i główne wątki debaty nt.  roli samorządów w kształtowaniu i funkcjonowaniu systemów edukacyjnych.
Partnerzy linii: Centrum Europejskie UMCS, Inkubator Umowy Społecznej, Wergeland Center, FRDL, Fundacja Sempre A Frente

TURYSTYKA

Tematyka linii poświęcona będzie międzynarodowej współpracy w branży turystycznej. Podczas dyskusji zastanowimy się jak zwiększyć zasięg wydarzeń, w jaki sposób korzystać z programów i projektów by podnosić jakość wydarzeń, lepiej promować swoje miasta i ciekawostki które mamy do zaoferowania. Co jest barierą, a co potencjałem rozwoju?
Partnerzy linii: WT UML

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY

W tej linii zostaną przedstawione inicjatywy związane ze współpracą transgraniczną w dziedzinie ochrony środowiska, zastanowimy się nad problemem odpływu ludności do dużych miast, a także kształcenia przez całe życie jako integralnego elementu rozwoju lokalnego.
W ramach działań partnerskich z organizacjami pozarządowymi z Białorusi, Ukrainy i Niemiec oraz z parkami narodowymi po stronie ukraińskiej zainicjujemy dyskusję, czy możliwe jest powołanie na Polesiu transgranicznego obszaru z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO (tak jak jest w Białowieży). Wskażemy możliwości wykorzystania turystycznego i gospodarczego potencjału oraz ściślejszej współpracy Parków Narodowych Poleskiego oraz Szackiego i „Prypeć-Stochód” (po stronie ukraińskiej) oraz lokalnych samorządów.
Partner linii: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków o/Lublin, Syntea SA

DZIEDZICTWO I POJEDNANIE

W tym roku w ramach linii odbędzie się 3 panele, poświęcone kolejno: 1000-leciu istnienia Brześcia i procesów kształtowania tożsamości białoruskiej, roli Ukrainy w regionie krajów PW pięć lat po wydarzeniach na Majdanie oraz nieprzepracowanym relacjom polsko-żydowskim.
Partnerzy linii: Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty, Kultura Enter, Euroregion Bug, Homo Faber, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję