Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin

9.30 – 9.45
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

OTWARCIE KONGRESU

Powitanie przez Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin 
oraz Pawła Prokopa – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

9.45 – 11.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL OTWARCIA
Bezpieczeństwo i solidarność – perspektywa samorządów

Moderator:
Krzysztof Stanowski – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu

Osoby uczestniczące w debacie:
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin (Polska)
Ihor Terechow – Mer Miasta Charków (Ukraina)
Ion Ceban – Mer Miasta Kiszyniów (Mołdawia)

Czytaj więcej

Panel otwarcia będzie nawiązaniem do tematu przewodniego tegorocznego Kongresu: Bezpieczeństwo i solidarność. Do dyskusji zaprosiliśmy prezydentów i merów miast z różnych stron Europy, aby z szerokiej perspektywy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak miasta zdały egzamin z solidarności w obliczu kryzysu. W gronie panelistów nie zabraknie przedstawiciela Ukrainy - mera Charkowa, bestialsko atakowanego od początku wojny. Z włodarzami europejskich miast zaangażowanych w pomoc Ukrainie porozmawiamy o ich doświadczeniach z pierwszych tygodni po wybuchu wojny. Co było wtedy najważniejsze – pomoc humanitarna, zakwaterowanie, leczenie? Jakie wyzwania stoją przed nami teraz – jak radzimy sobie z edukacją, pracą, czy integracją społeczną naszych nowych mieszkańców? Jak wygląda współpraca z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, a jak z administracją rządową?
I wreszcie – co przed nami? Jakie widzimy scenariusze na przyszłość i czy jesteśmy na nie przygotowani? Jak zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom? Jak utrzymać ducha solidarności i wrażliwości, gdy opadła pierwsza fala spontanicznej pomocy i zaangażowania. Jak pod wpływem procesów migracyjnych zmienią się nasze społeczeństwa? Jak zbudować skutecznie funkcjonujące partnerstwa międzysektorowe, wreszcie jak zarządzać samorządami w czasie permanentnego kryzysu – gdy na naszym niebie pojawiają ciągle nowe “czarne łabędzie”.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

11.00 – 11.15
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

11.15 – 12.45
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Współpraca NGO i władz lokalnych w niesieniu pomocy

Moderator:

Osoby uczestniczące w panelu:

Czytaj więcej

Panel poświęcony doświadczeniom Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie.
Utworzony pięć godzin po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, od 24 lutego 2022 udziela wsparcia uchodźcom z Ukrainy i koordynuje współpracę organizacji pozarządowych, Urzędu Miasta oraz wolontariuszy. Komitet m.in. prowadzi całodobową infolinię oraz centrum pomocy oferujące przybywającym uchodźcom zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc prawną, psychologiczną i medyczną, przekazuje też pomoc humanitarną do Ukraińskich miast.
W pracy Komitetu zaangażowanych było tysiące wolontariuszy, w tym Ukraińscy mieszkańcy Lublina.
Podczas panelu opowiemy o jego działalności i podsumujemy współpracę społeczności lokalnych i samorządu we wsparciu Ukrainy i jej obywateli.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

12.45 – 13.00
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

13.00 – 14.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Medycyna bez granic. W trosce o życie i zdrowie pacjenta

Moderator:
Marzena Strok-Sadło – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, członek zarządu Klastra Lubelska Medycyna (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
lek. med. Beata Gawelska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala nr 1 w Lublinie (Polska)
dr n. med. Radosław Starownik – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala nr 4 w Lublinie (Polska)
prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak – Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Cyfryzacji i Promocji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Polska)
dr n. med. Nataliya Preys – specjalista w dziedzinie okulistyki, Lwowski Regionalny Szpital Kliniczny (Ukraina)
prof. dr hab. n. med. Marek Hus – Kierownik Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Polska)
dr hab. n. med. Zwenyslawa Maslyak – kierownik Kliniki Hematologii Instytutu Patologii Krwi i Medycyny Transfuzyjnej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy (IPKTM AMNU), Prezes Lwowskiej Fundacji Rozwoju Hematologii (Ukraina)
prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii naczyniowej, specjalista chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (Polska)

Czytaj więcej

Dla świata, Unii Europejskiej, państw, regionów i miast, na każdym poziomie decyzyjnym, medycyna i zdrowie obok technologii cyfrowych stanowią priorytetowy obszar uwagi i rozwoju. Zapewnienie obywatelom dostępu do usług medycznych, szczególnie w czasie pandemii i konfliktów wojennych, przy coraz bardziej starzejących się społeczeństwach i ograniczonych zasobach (przede wszystkim w zakresie wykwalifikowanego personelu medycznego) stanowi wyzwanie, któremu można sprostać między innymi dzięki efektywnej współpracy międzynarodowej i mądremu wykorzystaniu dostępnej wiedzy i zasobów.
Jakie są dotychczasowe doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej zarówno przed, jaki i w czasie trwającej wojny na Ukrainie, jak te doświadczenia wykorzystamy, co możemy zaoferować Ukrainie w procesie jej odbudowy w obszarze medycyny i zdrowia?
Jakimi doświadczeniami i kompetencjami może podzielić się z nami personel medyczny z Ukrainy? W jakim zakresie procesy w ochronie zdrowia są i będą wspierane przez nowe technologie i rozwiązania cyfrowe (telemedycynę, sztuczną inteligencję, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, robotykę medyczną)? Czy przyszła medycyna dzięki nowym technologiom i podejmowanym świadomie decyzjom może stać się medycyną bez granic? W jakim zakresie jest i będzie to możliwe?
Na te pytania znajdziemy odpowiedź w panelu dedykowanym ochronie zdrowia w kontekście współpracy międzynarodowej.
W panelu wezmą udział eksperci w zakresie kluczowych specjalizacji medycznych z Polski i ze współpracujących z nimi ośrodków w Ukrainie.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

14.15 – 15.00
GMT +2 Warsaw

Obiad

15.00 – 16.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7 
sala 'Dąb’

PANEL
Dezinformacja i manipulacja – wpływ na bezpieczeństwo i współpracę regionalną

Moderator:
dr Jakub Olchowski – Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
prof. Agnieszka Legucka – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa (Polska)
dr Martyna Bildziukiewicz – East StratCom Task Force, Bruksela (Belgia)
dr Jewhen Mahda – Instytut Polityki Światowej (Kijów), International Strategic Action Network for Security (Ukraina)

Czytaj więcej

Informacja, w tym dezinformacja i manipulacja, jest obecnie świadomie wykorzystywana dla realizacji różnorodnych celów. Dotyczy to nie tylko rywalizacji politycznej, konkurencji gospodarczej, medialnej itp., ale także konfliktów i wojen, wpływając na ich charakter i stając się jednym z fundamentów tzw. działań hybrydowych. Informacja została „zmilitaryzowana” (bądź „uzbrojona”) i jest wykorzystywana do wywierania wpływu, kształtowania postaw i zachowań, zarówno społeczeństw, jak i elit decyzyjnych. Nie jest to zjawisko nowe, niemniej w warunkach gwałtownego rozwoju technik komunikacyjnych, mediów społecznościowych itp. ma obecnie nowy jakościowo charakter.

Szczególnym przykładem konsekwentnego i efektywnego stosowania tego rodzaju instrumentarium są działania Federacji Rosyjskiej. Z perspektywy Polski jest to jedno z kluczowych wyzwań, działania dezinformacyjno-propagandowe Rosji są bowiem wymierzone w dużej mierze w Polskę: ich celem jest destabilizowanie relacji polsko-ukraińskich (w oparciu m.in. o resentymenty historyczne); mają podsycać w Polsce nastroje antyzachodnie, podważać zaufanie do zachodnich instytucji (UE, NATO) i sojuszników (zwłaszcza USA); przyczyniają się do destabilizowania sytuacji wewnętrznej w Polsce, poprzez wzmacnianie postaw radykalnych i polaryzujących społeczeństwo (przykładem może być działalność środowisk antyszczepionkowych); wreszcie mają także dyskredytować Polskę, budować jej wizerunek jako państwa ksenofobicznego, rusofobicznego, w szerszym wymiarze nieodpowiedzialnego i niewiarygodnego.

Konieczne są w związku z tym działania, na poziomie państwa, mediów, samorządu, społeczeństwa obywatelskiego, budujące i wzmacniające odporność (resilience) państwa na ataki dezinformacyjno-propagandowe i manipulacyjne. Potrzebna jest także szeroka kampania informacyjna, demaskująca manipulacje i dezinformacje płynące z Rosji oraz podnosząca świadomość społeczeństwa w tym zakresie (dotyczy to nie tylko społeczeństwa polskiego, ale i innych narodów środkowoeuropejskich).

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

16.00 – 16.15
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

16.15 – 17.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7 
sala 'Dąb’

PANEL
Funkcjonowanie organów sądowo-administracyjnych w Ukrainie w czasie wojny

Moderatorka:
dr Kinga Wernicka – Centrum Europejskie UMCS (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
dr Olesya Radyshevska – sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy (Ukraina)
Anna Dachowska – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Patentowego RP (Polska)

Czytaj więcej

Jednym z kluczowych czynników, który umożliwił sprawne funkcjonowanie państwa ukraińskiego w czasie rosyjskiej inwazji jest nieprzerwane działanie zarówno instytucji utrzymujących infrastrukturę techniczną państwa (jak koleje czy służby komunalne) jak i struktur administracyjnych (organów państwa, samorządów, sądownictwa). O ile te pierwsze umożliwiły zaspokojenie bieżących potrzeb obywateli poprzez dostarczanie podstawowych usług publicznych, o tyle te drugie, pełniąc jednocześnie funkcję ”'infrastruktury symbolicznej" okazały się kluczowe dla zapewniają ciągłości wspólnoty państwowej opartej na rządach prawa i poszanowania zasad demokracji i praw człowieka.
Podczas panelu zostanie zaprezentowany sposób funkcjonowania ukraińskiego Sądu Najwyższego oraz Urzędu Patentowego. Poprzez wprowadzenie zmian w obowiązujących ukraińskich przepisach prawnych zapewniono stabilność ich funkcjonowania również podczas trwającej wojny. Nie bez znaczenia dla właściwego ich funkcjonowania była również pomoc zaoferowana Ukrainie z Polski.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

15.00
GMT +2 Warsaw

Plac Litewski
wstęp wolny
Wystawa będzie dostępna do 3 listopada 2022 r.

OTWARCIE WYSTAWY FOTOGRAFII
Zmicer Waynowski „Oczy Lublina oczami Obcego”

Czytaj więcej

"Oczy Lublina oczami Obcego"

To, co Obcy widzi w mieście, to nie są place, zabytkowe budynki, kościoły i centra kultury, lecz twarze ludzi... Urzędnicy w instytucjach, dyrektorzy, decydenci różnego szczebla. Są to twarze, w które przybysz wpatruje się ze szczególną uwagą, by zrozumieć nowe słowa, intonację już zrozumiałego, lecz nadal obcego języka, mowę ciała, zasady zachowania, tradycje i wiele innych rzeczy. Dla obcokrajowców miasto reprezentują przede wszystkim ludzie.

Wystawa "Oczy Lublina oczami Obcego" podsumowuje projekt stypendialny Artysty, zrealizowany w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin w 2022 roku.

Zmicer Waynowski jest białoruskim fotografem, animatorem kultury, pomysłodawcą i organizatorem wielu wydarzeń artystycznych. W listopadzie 2020 roku został zatrzymany przez władze białoruskie podczas tradycyjnej cotygodniowej akcji protestu prowadzonej pod hasłem „Marsz emerytów”. To była jego ostatnia praca w terenie – na ulicach Mińska. Został skazany na 13 dni aresztu na podstawie cieszącego się złą sławą artykułu 23.34 Kodeksu Wykroczeń. Po odbyciu kary Artysta został poddany dalszym naciskom i szykanom oraz zmuszony do opuszczenia kraju. Od marca 2021 roku mieszka w Lublinie. Współpracował z Teatrem im. J. Osterwy (jako fotograf, grafik i realizator video), Centrum Kultury (rezydencja artystyczna, której pokłosiem był spektakl Wygnańcy), Warsztatami Kultury, Urzędem Miasta Lublin (Wystawa fotograficzna The REM sleep) oraz Centrum Spotkania Kultur. Od 24 lutego br., tj po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, Zmicer Waynowski współpracuje z Lubelskim Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie.

Obserwuję to miasto, poznaję je. Widziałem i utrwaliłem tu wiosnę w czasie lockdownu, tętniące życiem kulturalnym i festiwalowym lato, wypełnioną młodzieżą studencką jesień. W czasie swojej lubelskiej tułaczki zmieniłem pięć adresów, poznałem chyba wszystkie instytucje zajmujące się prawami człowieka i pomocą obcokrajowcom oraz większość instytucji kultury. Cykl fotografii pn. "Oczy Lublina oczami Obcego" składa się z portretów ludzi, którzy znajdują się na pierwszej linii kontaktu z obcokrajowcami i wykonują na co dzień być może nie widoczną, lecz bardzo ważną pracę. Jako obcokrajowiec widzę rolę takich ludzi inaczej. To często moje być albo nie być. Nadzieja, obawa i chęć zrozumienia.

19.00 – 20.00
GMT +2 Warsaw

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”
 wstęp wolny

SPEKTAKL
Alina po drugiej stronie granicy

Czytaj więcej

Oddajemy głos nowym młodym mieszkankom i mieszkańcom Lublina, którzy przyjechali do naszego miasta zza wschodniej granicy. W przygotowanej przez nich sztuce teatralnej, niczym w zwierciadle, oczami przybysza zobaczymy obraz współczesnej Polski i Polaków. W tym zderzeniu z obcym, zmierzając się ze stereotypami, uprzedzeniami i wszelkiego rodzaju barierami, młodzi poszukują drogi do dialogu i porozumienia. Spektakl studenckiego Teatru Imperialnego Alina po drugiej stronie granicy stanie się punktem wyjścia do głębszej refleksji nad sytuacją młodzieży zagranicznej w Lublinie.

Spektakl podejmuje próbę uchwycenia aktualnych mechanizmów interakcji z obcym na przykładzie historii młodej Ukrainki, która przyjechała do polskiego miasta po raz pierwszy na studia. Jak postrzega polską rzeczywistość? Jak patrzy na Polskę, Polki i Polaków, a także różne grupy społeczne? Co wydaje jej się dziwne, a co szczerze podziwia w tym kraju? Czego kompletnie nie rozumie? Bohaterka próbuje nawiązać kontakt z mieszkańcami miasta. Utrzymując relacje z rodziną i rodakami na obczyźnie, próbuje jednak szukać wsparcia wśród otaczających ją Polaków. Scenariusz powstał w oparciu o przeprowadzone przez autorów sztuki badania socjologiczne – wywiady ze studentami polskimi i ukraińskimi na temat relacji polsko-ukraińskich, współzamieszkiwania w Lublinie, studiowania, postaw i stereotypów narodowych, ukazujące spojrzenie Polaków na Ukraińców, obrazujące sytuację studentów ukraińskich w Polsce, a także w oparciu o różnorodne teksty kultury (blogi, filmy, komentarze w Internecie). Usłyszymy ze sceny fragmenty autentycznych wypowiedzi osób, które mówią o tym, co jest dla nich najważniejsze: o miłości, obcości, poszukiwaniu własnego miejsca pod polskim słońcem. W sztuce zostanie
poruszony temat domu, jego utraty i poszukiwań. Czym jest dom dla każdego z nas? Na to pytanie spróbują odpowiedzieć aktorzy, których ten temat bezpośrednio dotyczy. Każdy z nich miał doświadczenie  wyobcowania, poszukiwania szczęścia gdzie indziej. Ale czy je znalazł? O tym dowiemy się z monologów.

Alina po drugiej stronie granicy to wyjątkowy projekt badawczo-artystyczny, w którym łączy się metody badawcze z
działaniami artystycznymi. Ważną częścią spektaklu jest bowiem debata na temat przełamywania barier kulturowych, a także strategii budowania dialogu wielokulturowego. Projekt ten ma na celu wprowadzenie pozytywnych zmian w relacjach międzykulturowych wśród studentów, poszerzenie wiedzy o kulturze ukraińskiej, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń etnicznych.

Po zakończeniu spektaklu, który trwa ok. 45 min., publiczność zostanie zaproszona do dyskusji pt. Wokół dialogu międzykulturowego młodych: studenci zagraniczni w Lublinie.

Tłumaczenie na język EN i UA wyświetlane na ekranie

20.00 – 21.00
GMT +2 Warsaw

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”
wstęp wolny

DYSKUSJA
Wokół dialogu międzykulturowego młodych: studenci zagraniczni w Lublinie

Tłumaczenie na język EN i UA wyświetlane na ekranie

9.00 – 10.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Innowacyjne rozwiązania w transporcie publicznym

Moderator:
Grzegorz Malec – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
Małgorzata Gutowska – Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach (Polska)
Paulina Tyniec-Piszcz – Dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia (Polska)
Katarzyna Strzegowska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (Polska)
Dr Oliver Horeni – Verkehrsverbund Oberelbe GmbH, Drezno (Niemcy)

Czytaj więcej

Nowoczesny, dostępny i zrównoważony miejski transport publiczny jest warunkiem niezbędnym dla zredukowania kongestii transportowej, wiążącej się z niekontrolowanym wzrostem poziomu motoryzacji indywidualnej i generowanymi przez nią problemami.
W trakcie panelu eksperci z Polski i Europy podzielą się doświadczeniami dotyczącymi wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym. Na przykładach z Polskich miast: Warszawy, Katowic i Wrocławia oraz zagranicznych, przedstawionych przez ekspertów z Niemiec i Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Publicznego (UITP) poznamy nowoczesne i ekologiczne rozwiązania oraz innowacyjne technologie wdrażane w różnych obszarach transportu.
W szczególny sposób omówiony będzie aspekt dotyczący nowoczesnych systemów sprzedaży biletów i sposobów wnoszenia opłaty za przejazdy w komunikacji miejskiej.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

10.30 – 10.45
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

10.45 – 11.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7 
sala 'Dąb’

WARSZTAT
Praktyczne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej

Prowadzący:

Czytaj więcej

Podczas warsztatu specjaliści z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie przedstawią funkcjonowanie nowoczesnego systemu biletowego "Lublika" w komunikacji miejskiej. W ramach warsztatu zaprezentowane zostanie działanie aplikacji mobilnej "Lubika" oraz portalu pasażera ze sklepem www.

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-EN-UA

11.15 – 11.30
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

11.30 – 12.45
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7 
sala 'Dąb’

PANEL
dot. bezpieczeństwa

Moderator:

Osoby uczestniczące w panelu:

Czytaj więcej

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

12.45 – 13.00
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

13.00 – 14.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7 
sala 'Dąb’

PANEL
Polska i Ukraina – czas na jeszcze głębsze relacje transgraniczne

Moderator:
Andrzej Słodki – Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego (Polska)
Stanisław Bielański – szef Zespołu Programowego Wspólnego Sekretariatu Technicznego (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:

Czytaj więcej

30 czerwca br., po niemal trzech latach przygotowań i zmian, do Komisji Europejskiej został przesłany Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027. Przygotowanie Programu otwiera kolejny rozdział w blisko 20-letniej historii współpracy transgranicznej na polsko-ukraińskiej granicy przy wsparciu UE. Co udało się osiągnąć przez ten czas? Z jakimi wyzwaniami musieli się zmierzyć partnerzy projektów i z jakim skutkiem im sprostali? Jaką rolę odegrał Program w rozwoju pogranicza? Jakie są perspektywy dla rozwoju tej współpracy w kontekście nowego Programu i nowej sytuacji geopolitycznej – wojny w Ukrainie oraz kandydatury tego kraju do członkostwa w UE? Czy przed Programem stoją dziś jeszcze bardziej ambitne cele niż 20 lat temu?

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

14.15 – 15.00
GMT +2 Warsaw

Obiad

15.00 – 16.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

GIEŁDA GRANTODAWCÓW

Czytaj więcej

Giełda Grantodawców to cykl spotkań z instytucjami/firmami, które udzielają wsparcia podmiotom z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat udzielanych form wsparcia oraz zadawania pytań ekspertom reprezentującemu konkretnego Grantodawcę.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

16.00 – 16.15
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

16.15 – 17.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Między ofiarą a bohaterką. Sytuacja kobiet w wojnie Rosji w Ukrainie

Moderatorki:
Iwona Reichardt i Małgorzata Kopka-Piątek – Stowarzyszenie FemGlobal. Kobiety w polityce międzynarodowej (Polska)

Uczestniczki panelu:
Tatyana Gerasymova – VOICE Assessment Team (Ukraina)
Agnieszka Lichnerowicz – dziennikarka i reporterka, TOK FM (Polska)
dr Weronika Grzebalska – socjolożka, Polska Akademia Nauk (Polska)

Czytaj więcej

Agresja Rosji przeciwko Ukrainie dotknęła całe ukraińskie społeczeństwo i postawiła je w obliczu wielu bardzo trudnych decyzji. Każdy musiał znaleźć nową rolę dla siebie – przyłączyć się do walki zbrojnej, ratować się ucieczką z miejsca zamieszkania, poradzić sobie z życiem codziennym po obstrzale, utracie bliskich czy doświadczeniu przemocy. Wojna po raz kolejny pokazała też, że "nie ma w sobie nic z kobiety". W naszej dyskusji chcemy się zastanowić nad ceną, jaką płacą ukraińskie kobiety będąc i bohaterkami, i ofiarami toczącej się w ich kraju wojny. Do dyskusji zaprosiłyśmy osoby, które z różnych perspektyw potrafią spojrzeć na sytuację kobiet, jako zaangażowane bezpośrednio w pomoc, relacjonujące wojnę w mediach, czy zajmujące się kobietami i bezpieczeństwem naukowo.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

16.30 – 18.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7  
sala Lin-Herb-Skarb

FORUM PARTNERÓW

Czytaj więcej

Forum Partnerów organizowane w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej ma na celu stworzenie przestrzeni komunikacji oraz wymiany doświadczeń między organizacjami poszukującymi międzynarodowych partnerów. Wydarzenie da szansę wzajemnego poznania się podmiotom a proces rekrutacji jest gwarancją spotkania z nieprzypadkowymi ludźmi.

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-EN-UA

17.15 – 17.30
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

17.30 – 18.45
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

GIEŁDA GRANTODAWCÓW

Czytaj więcej

Giełda Grantodawców to cykl spotkań z instytucjami/firmami, które udzielają wsparcia podmiotom z Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat udzielanych form wsparcia oraz zadawania pytań ekspertom reprezentującemu konkretnego Grantodawcę.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA

19.00 – 19.45
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

FORUM PARTNERÓW

Czytaj więcej

Forum Partnerów organizowane w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej ma na celu stworzenie przestrzeni komunikacji oraz wymiany doświadczeń między organizacjami poszukującymi międzynarodowych partnerów. Wydarzenie da szansę wzajemnego poznania się podmiotom a proces rekrutacji jest gwarancją spotkania z nieprzypadkowymi ludźmi.

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-EN-UA

19.00 – 19.45
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7  
sala Lin-Herb-Skarb

FORUM PARTNERÓW

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Europejski Korpus Solidarności, Erasmus+)

Czytaj więcej

Forum Partnerów organizowane w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej ma na celu stworzenie przestrzeni komunikacji oraz wymiany doświadczeń między organizacjami poszukującymi międzynarodowych partnerów. Wydarzenie da szansę wzajemnego poznania się podmiotom a proces rekrutacji jest gwarancją spotkania z nieprzypadkowymi ludźmi.

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-EN-UA

9.00 – 12.00
GMT +2 Warsaw

Wydarzenie wyjazdowe do siedziby PPNT (ul. Mościckiego 1, Puławy)

Transport zapewnia organizator Kongresu
Ilość miejsc ograniczona!

WIZYTA STUDYJNA
Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Czytaj więcej

Puławski Park Naukowo-Technologiczny to projekt zrealizowany w latach 2007-2012 przez Gminę Miasto Puławy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
Oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce 25 maja 2012 roku. Wartość projektu wyniosła ok. 78 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii 69 mln zł.

OFERTA PARKU
Puławski Park Naukowo-Technologiczny oferuje ponad 12000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, usługowej, produkcyjnej i laboratoryjnej z dostępem do zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego.
Obiekt Parku tworzą trzy dwukondygnacyjne budynki wyposażone w efektywny system ogrzewania i klimatyzacji oraz dostęp do zaawansowanej sieci teleinformatycznej. Obiekt posiada recepcje, lunch-bar, pokoje gościnne, systemy bezpieczeństwa, całodobową ochronę, monitoring kamerowy oraz parking na 400 pojazdów.

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
Inkubator Technologiczny dysponuje kompleksem laboratoryjno-biurowo-produkcyjnym.
Oferuje innowacyjnym firmom przyjazne środowisko dla rozwoju nowych technologii. Oprócz dostępu do nowoczesnej infrastruktury, przedsiębiorcy korzystają z pakietu usług około biznesowych wspierających ich rozwój m.in.: doradztwo, szkolenia, promocje, pożyczki, poręczenia.
Dla nowo powstałych firm Puławski Park Naukowo-Technologiczny oferuje działania inkubacyjne, które ułatwiają przetrwanie we wstępnej fazie funkcjonowania i dalszy rozwój (preferencyjne stawki czynszu, wyposażenie).

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Centrum Przedsiębiorczości jest miejscem stworzonym w szczególności dla podmiotów prowadzących działalność konferencyjno-szkoleniową, dydaktyczną oraz consultingową. W jego skład wchodzi pięciomodułowa sala konferencyjna, która może pomieścić do 300 osób. Każdy z modułów wyposażony jest w nowoczesny sprzęt multimedialny z możliwością prowadzenia wideokonferencji i szerokopasmowy dostęp do internetu. Na mniejsze spotkania biznesowe oferowane są kameralne salki konferencyjne. Infrastrukturę Centrum Przedsiębiorczości uzupełniają pokoje biznesowe, powierzchnia wystawowa umożliwiająca prezentację oferty firmy oraz zaplecze cateringowe i pokoje gościnne. Dysponujemy szerokim wachlarzem usług okołokonferencyjnych. Korzystając z bogactw naszego regionu aranżujemy aktywny wypoczynek uczestników konferencji, zaś współpracujący z nami lokalni restauratorzy i producenci regionalnej żywności przygotują dla Państwa smaczny posiłek. Obiekt konferencyjno-szkoleniowy Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest obecnie najnowocześniejszym obiektem tego typu w województwie lubelskim.

CENTRUM TECHNOLOGICZNE
Centrum Technologiczne to specjalnie utworzona powierzchnia, która ma umożliwić wsparcie dla transferu nowych technologii do sfery biznesu. Puławski Park Naukowo-Technologiczny oferuje przedsiębiorcom wyposażone pomieszczenia biurowe, pomieszczenia laboratoryjne wyposażone i do adaptacji oraz pomieszczenia produkcyjne. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane, wyposażone w mechaniczny obieg powietrza, instalację c.o., indywidualną instalację elektryczną z tablicą bezpiecznikową i własnym podlicznikiem prądu, dostęp do sieci LAN i WiFi.

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-EN-UA

10.00 – 16.30
GMT +2 Warsaw

Wydarzenie wyjazdowe do punktów przy ul. Peowiaków 14 oraz Lubartowskiej 24 w Lublinie

Transport zapewnia organizator Kongresu
Ilość miejsc ograniczona!

WIZYTA STUDYJNA
Youth Space / Przestrzeń Młodych
Ośrodek Wsparcia Młodzieży Przystanek Sempre

Czytaj więcej

Wizyta w ramach Inicjatywy „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Podczas wizyty studyjnej odbęda się spotkania z podmiotami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki młodziezowej w mieście oraz spotkanie w największej organizacji młodzieżowej na Lubelszczyźnie – Fundacji Sempre a Frente.
Wydarzenie będzie również okazją do obserwacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń dla młodych ludzi w wieku 18-30 lat zaangażowanych społecznie oraz osób pracujących z młodzieżą.

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-EN-UA

11.45 – 13.45
GMT +2 Warsaw

Wydarzenie wyjazdowe do zajezdni przy ul. Antoniny Grygowej 56 w Lublinie

Transport zapewnia organizator Kongresu
Ilość miejsc ograniczona!

WIZYTA STUDYJNA
Zajezdnia trolejbusowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie (MPK)

Czytaj więcej

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-EN-UA

11.00 – 12.00
GMT +2 Warsaw

Dom Słów
ul. Królewska 17

Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic (Część I)
„Jestem Malala”

Warsztat dla dzieci 10-13 lat
Prowadzenie: Renata Piątkowska

Czytaj więcej

Spotkanie na podstawie książki "Która to Malala?". Wzruszająca opowieść o sile, która drzemie w każdym z nas, o tym, że warto walczyć i pomagać słabszym. Malala udowodniła, że wystarczy jeden odważny człowiek, by zainspirować całe rzesze.

Renata Piątkowska - polska pisarka, autorka książek dla dzieci. Kawaler Orderu Uśmiechu. Jedna z najbardziej znanych współczesnych polskich autorek publikacji przeznaczonych dla najmłodszych. Autorka książek z serii „Wojny dorosłych – Historie dzieci”.#KsiążkiZamiastGranic (Część I)

Seria warsztatów dla dorosłych, młodzieży i dzieci połączonych ze spotkaniami autorskimi przygotowanych we współpracy z Domem Słów w Lublinie.

Opieka merytoryczna, prowadzenie i koordynacja: Alina Januszczyk.

W ramach bloku warsztatowego zaprosimy Państwa do Domu Słów w Lublinie, mieszczącym się w starej drukarni – wyjątkowym miejscu pełnym książek, czcionek i maszyn drukarskich, ukazującym historię wolnego słowa jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych, podkreślającym znaczenie słowa mówionego i drukowanego w kulturze i życiu społecznym. W tej klimatycznej przesiąkniętej historią i duchem swobody przestrzeni w ramach trzech modułów warsztatowych opracowanych z myślą o dzieciach, młodzieży, a także osobach dorosłych uczestnicy będą uczyć się przerabiać trudne tematy za pomocą fikcji literackiej i narzędzi, których dostarcza nam sztuka słowa.

Warsztat prowadzony będzie w języku polskim; tłumaczenie na PJM

12.00 – 13.00
GMT +2 Warsaw

Dom Słów
ul. Królewska 17

Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic (Część I)
„Wędrując z Nabu”

Warsztat dla dzieci 10-13 lat
Prowadzenie: Jarosław Mikołajewski i Dorota Monkiewicz

Czytaj więcej

Dzieci lubią bawić się w chowanego, uciekać, udawać... ale kiedy muszą to robić naprawdę, co dzieje się w ich głowach? Jakie emocje, jakie myśli im towarzyszą?

Jarosław Mikołajewski - pisarz, poeta, eseista i publicysta. Autor książek dla dzieci oraz wielokrotnie nagradzany tłumacz. Autor sześciu tomików poetyckich. Laureat nagród literackich: im. Kazimiery Iłłakowiczówny, św. Brata Alberta, Barbary Sadowskiej oraz Nagrody Nowej Okolicy Poetów. W jego dorobku translatorskim znajdują się przekłady m.in. utworów Dantego, Petrarki, Michała Anioła, Leopardiego, Montalego, Ungarettiego, Luziego, Penny, Pavesego, Pasoliniego. Jego utwory są cenione za mistrzowskie posługiwanie się językiem, ładunek uczuciowy, duchowy wymiar jego poezji oraz poruszanie nawet najbardziej skomplikowanych tematów. Książki Mikołajewskiego zostały przetłumaczone na wiele języków obcych – ukazały się między innymi we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Albanii, Grecji, na Litwie i Ukrainie.#KsiążkiZamiastGranic (Część I)

Seria warsztatów dla dorosłych, młodzieży i dzieci połączonych ze spotkaniami autorskimi przygotowanych we współpracy z Domem Słów w Lublinie.

Opieka merytoryczna, prowadzenie i koordynacja: Alina Januszczyk.

W ramach bloku warsztatowego zaprosimy Państwa do Domu Słów w Lublinie, mieszczącym się w starej drukarni – wyjątkowym miejscu pełnym książek, czcionek i maszyn drukarskich, ukazującym historię wolnego słowa jako ważnego czynnika zmian społecznych i politycznych, podkreślającym znaczenie słowa mówionego i drukowanego w kulturze i życiu społecznym. W tej klimatycznej przesiąkniętej historią i duchem swobody przestrzeni w ramach trzech modułów warsztatowych opracowanych z myślą o dzieciach, młodzieży, a także osobach dorosłych uczestnicy będą uczyć się przerabiać trudne tematy za pomocą fikcji literackiej i narzędzi, których dostarcza nam sztuka słowa.

Warsztat prowadzony będzie w języku polskim; tłumaczenie na PJM

14.30 – 15.30
GMT +2 Warsaw

Dom Słów
ul. Królewska 17

Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic (Część I)
„Inni są w nas”

Warsztat dla nauczycieli i dorosłych
Prowadzenie: Weronika Fibich – Sempre a Frente

Czytaj więcej

Warsztat mający na celu dekonstrukcję poczucia bycia u siebie w domu, wprowadzenie w taki stan wydomowienia, aby osoba uczestnicząca zyskała obcość wobec samego siebie. Wyrzeczenie się bycia u siebie, oddanie siebie do dyspozycji Innego pozwoli na bliższą obecność ze sobą i rozumienie Tego, który znajduje się obok. Tak przyjmowany gość to „ktoś inny niż ja, radykalnie inny”. Podczas realizacji proponowanych zadań pojęcie Innego zostanie poddane rewizji. Teoretyczne ujęcia metodologii kulturoznawczych znajdą niniejszym swoje odzwierciedlenie w bezpośrednich działaniach edukacyjnych, które – za Julią Kristevą – wskażą, że „Inni są w nas i to my jesteśmy Inni”. Filozofia Kristevej jest filozofią otwartości, która przenosi środek ciężkości na indywiduum – tutaj każde „ja” jest „Innym”, więc nie ma takiej „inności”, która powinna spotykać się z niesprawiedliwością i represjami.Jak z dziećmi i młodzieżą rozmawiać o rzeczach trudnych, które dzieją się w kraju i na świecie – takich jak wojna, uchodźstwo, kryzys migracyjny – za pomocą sztuki słowa? Czy należy z dziećmi i młodzieżą podejmować tematy, które wzbudzają gorące dyskusje i polaryzują społeczeństwa? Jak to robić mądrze i fachowo? W szczególności w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych? Jakich narzędzi dostarcza nam w tym temacie literatura? W jaki sposób fikcja literacka może pomóc w wytłumaczeniu dzieciom tego, co budzi tak wiele kontrowersyjnych uczuć u dorosłych, w odczarowywaniu i przybliżaniu innych kultur? Spróbujemy odpowiedzieć na te oraz inne pytania podczas warsztatu pt. Inni są w nas… w ramach bloku warsztatowego pn. Książki zamiast granic / Books not borders skierowanego do nauczycieli/ek, pracowników/czek placówek oświatowo-wychowawczych, animatorów/ek kultury, rodziców i wszystkich tych, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą i/lub są zainteresowani zaproponowanym tematem.

Warsztat prowadzony będzie w języku polskim; tłumaczenie na PJM

16.00
GMT +2 Warsaw

Teatr NN
ul. Grodzka 21
Sala czarna

Ilość miejsc ograniczona!

SPOTKANIE
O pokonywaniu uprzedzeń i barier

Spotkanie z Mariną Hulią

Czytaj więcej

Marina Hulia – Nauczycielka, działaczka społeczna. Córka Rosjanina i Białorusinki urodzona w Ukrainie. Od 28 lat mieszka i pracuje w Polsce. Opiekuje się uchodźcami, seniorami oraz osobami w kryzysie bezdomności. Dawniej konsultantka MEN do spraw integracji i pracy z dziećmi z obcych krajów. 

W 2020 r. otrzymała nagrodę ks. Józefa Tischnera. Laureatka nagrody imienia Ireny Sendlerowej „za naprawianie świata”. W 2016 roku na białoruskim dworcu Brześć, gdzie miesiącami koczowały czeczeńskie rodziny z dziećmi, założyła szkołę demokratyczną, dając najmłodszym namiastkę normalnego życia. Dziś tworzy system wzajemnej pomocy, w którym osoby zagrożone wykluczeniem pomagają innym. Wraz z rodzinami uchodźców opiekuje się opuszczonymi seniorami w jednym z domów opieki w Warszawie. Odwiedza schroniska dla zwierząt oraz hospicja. Wspiera aktywizację zawodową bezdomnych z warszawskiej Woli i buduje z nimi domki dla ptaków.

17.00
GMT +2 Warsaw

Teatr NN
ul. Grodzka 21
Sala czarna

Ilość miejsc ograniczona!

SPOTKANIE
Granice słów. Co to znaczy dobre i złe słowo?

Spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem

Czytaj więcej

Próba odpowiedzi na pytanie o słowa, o ich moc, o znaczenia i konteksty, o granice i wolność słowa.

prof. Jerzy Bralczyk – polonista-językoznawca, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego.

18.30
GMT +2 Warsaw

Teatr NN
ul. Grodzka 21
Sala czarna

Ilość miejsc ograniczona!

SPOTKANIE
Książki zamiast granic 

Spotkanie z Michałem Rusinkiem i Jarosławem Mikołajewskim

Czytaj więcej

Spotkanie, konfrontacja i prezentacja książek dla dzieci i młodzieży, które pozwalają podejmować trudne, lecz istotne z punktu widzenia budowania społeczeństwa, tematy. W podróż po książkach uświadamiających i wzmacniających zabiorą nas cenieni pisarze i literaturoznawcy.

19.00
GMT +2 Warsaw

Trybunał Koronny

Ilość miejsc ograniczona!

Prezentacja Programu Rozwoju Stowarzyszenia Homo Faber połączona z koncertem muzycznym stypendystów i stypendystek Programu

Tłumaczenie na PL-UA; tłumacz tourguide

09.00 – 10.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Ponad granicami: młodzi w działaniu na rzecz integracji międzykulturowej
Prezentacja filmu

Moderator:
Alina Januszczyk – Prezeska Fundacji Beetle (Polska)
Dariusz Jachimowicz – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. włączania poprzez kulturę (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
Anna Lewicka-Koksanowicz – koordynatorka opieki nad dziećmi w ramach Lubelskiego Komitetu Społecznego Pomocy Ukrainie (Polska)
Ola Borzęcka – Fundacja Strefa Dorastania (Polska)
Joanna Ewa Lewandowska – wolontariuszka humanitarna (Polska)
Vincent van Grondelle – Coordinador/Trabajador Social Open Cultural Center (Hiszpania)
Pietro Floridia – Cantieri Meticci (Włochy)

Czytaj więcej

Spróbujemy opowiedzieć o tym, jak młodzi ludzie, używający języka kultury, pomagają uchodźcom i migrantom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zastanowimy się nad tym, co i dlaczego się udaje, a co bywa trudne i wymaga dodatkowych przemyśleń oraz nowych narzędzi. Spotkamy się z praktykami z różnych krajów, którzy od lat wspierają potrzebujących i poszerzają granice dialogu, aby skorzystać z ich doświadczeń w budowaniu własnej oferty edukacyjno-kulturalnej.

FILM pokazujący działania zespołu zajmującego się opieką i animacją dzieci ukraińskich uchodźców w punktach zbiorowego zakwaterowania oraz instytucjach kultury w Lublinie.#MiastoPonadGranicami

Słowo „granica” w najbardziej dosłownym znaczeniu oznacza tyle, co linia podziału rozgraniczająca dwie przestrzenie, zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar. W tym znaczeniu mówi się o granicach państwowych. W sensie metaforycznym mówimy o granicach osobistych i społecznych, granicach norm moralnych, swobody, ekspresji twórczej, wzajemnego zrozumienia i poznania. Odnosimy się wówczas do pewnych barier, jakie ludzie budują między sobą w swoich wzajemnych relacjach oraz w relacjach z otaczającym światem. Określamy pułap swoich/czyichś możliwości i cierpliwości. Zarówno dosłowne, jak też przenośne znaczenia tego słowa zawierają konotacje podziału, różnicowania, kresu, ograniczeń. Granica oddziela coś, co jest już znane, rodzime, swoje, od nieznanego, a zatem cudzego, obcego. Próby przekroczenia granic wywołują opór i negatywne emocje. To przekroczenie jednak, wyjście „poza siebie”, poza to, co posiadamy i znamy, przełamywanie dotychczasowych granic własnych możliwości i osiągnięć jest podstawą wzrostu, rozwoju i tworzenia. Tylko przekraczając zamknięcie swojego ja ku potrzebom innych stajemy się prawdziwie wolni. Bycie ponad granicami staje się realizacją najwyższej formy miłości i wolności – wolności do. W opozycji do wolności od.

24 lutego 2022 na wschodzie Ukrainy granice wolnego suwerennego państwa, demokracji, wartości europejskich, ogólnoludzkich zostały w sposób brutalny przekroczone. Po raz kolejny po 2014 roku. W tym samym czasie państwa po stronie zachodniej swoje granice zaczęły konsekwentnie otwierać, solidaryzując się, wyciągając pomocną dłoń, dając schronienie i nadzieję milionom uchodźców z Ukrainy – jak na dobrych sąsiadów przystało. Jednocześnie sytuacja na granicy z Białorusią pozostawała niezmiennie dramatyczna. Kiedy większość społeczeństwa rzuciła się z pomocą swoim wschodnim sąsiadom, w lasach przygranicznych kilkaset kilometrów dalej zamarzali dorośli i dzieci z krajów tak samo doświadczonych przez wojnę i przemoc, tyle że dalszych geograficznie i kulturowo. Nie sposób nie zauważyć tego dualizmu – granic, których przekroczyć się nie dało.

#MiastoPonadGranicami – takie hasło będzie towarzyszyło tegorocznej kulturalnej części Kongresu, który jest organizowany w miesiącu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Empatii. W czasach, kiedy do Polski i innych krajów Europy Zachodniej w ciągu bardzo krótkiego czasu  przybyło kilka milionów uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, Białorusi i innych krajów ogarniętych wojną lub reżimem totalitarnym, dołączając do licznej grupy już mieszkających tu imigrantów, temat integracji, a w szczególności włączania poprzez kulturę, staje się jak nigdy aktualny. Działaczki/cze kulturalni - wszyscy ci, którzy pracują w kulturze, wierzą w jej zdolność zmieniania życia i świata, łączenia i włączania, integrowania, promowania dialogu kulturowego i społecznego. Trudno sobie wyobrazić proces integracji bez uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. Żyjemy też w czasach coraz większych wyzwań i zagrożeń dla swobody twórczości i ekspresji artystycznej, w warunkach panującej tendencji do zamknięcia się we własnych granicach – tych dosłownych i metaforycznych, dlatego też chcemy wziąć je na warsztat: przyjrzeć się im z różnych stron i spróbować je przekroczyć za pomocą języka, który najlepiej jest do tego stworzony – języka sztuki (poprzez słowo, obraz i dźwięk).

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

10.30 – 10.45
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Kształtowanie polityki młodzieżowej w Europie. Wyzwania i szanse

Moderatorka:
Alina Prochasek przewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
Mariana Cyganyn – Kierownik wydziału polityki młodzieżowej Departamentu polityki młodzieżowej i sportu Urzędu Miasta Iwano-Frankiwsk (Ukraina)
Lavon Marozau – Sekretarz międzynarodowy Białoruskiej Narodowej Rady Młodzieży „RADA” (Białoruś)
Aleksandra Kulik – Prezeska Zarządu Fundacji Sempre a Frente (Polska)
Ivan Neirotti – Kierownik projektu Europejskiej Stolicy Młodzieży w Europejskim Forum Młodzieży

Czytaj więcej

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

12.15 – 12.30 
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

12.30 – 14.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
зал 'Dąb’

PANEL
Ponad granicami: budowanie sieci międzynarodowej solidarności i współpracy na rzecz wolności tworzenia – doświadczenia z Polski i Europy

Moderator:
Michał Karapuda – Dyrektor Wydziału Kultury, Urząd Miasta Lublin (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
Robert Piaskowski – członek rady programowej ICORN, koordynator programu w Krakowie (Polska)
Helge Lunde – dyrektor wykonawczy ICORN (Norwegia)

Czytaj więcej

Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób miasta / lokalne społeczności mogą stać się bezpieczną przestrzenią dla rozwoju, stwarzać odpowiednie warunki dla tych, którzy musieli opuścić swój ojczysty kraj z powodu wojny, reżimu politycznego, odebrania głosu i możliwości tworzenia. Wolność artystycznego wyrazu bowiem jest jedną z podstawowych wolności, obok wolności wypowiedzi, informacji i komunikacji. Sztuka z kolei to jedno z najlepszych miejsc do promowania pokojowego dialogu. Artystki i artyści mają wyjątkowe narzędzia, aby pozytywnie i silnie wpływać na zmianę, pod warunkiem, że ich głosy są słyszalne. Zaprosimy przedstawicieli i przedstawicielki międzynarodowych sieci, organizacji opowiadających się za wolnością artystyczną i udzielających ochrony prawnej artystom, aby porozmawiać o narzędziach, które można wykorzystać w miastach i krajach do budowania solidarności i współpracy na rzecz wolności tworzenia.#MiastoPonadGranicami

Słowo „granica” w najbardziej dosłownym znaczeniu oznacza tyle, co linia podziału rozgraniczająca dwie przestrzenie, zamykająca lub oddzielająca pewien określony obszar. W tym znaczeniu mówi się o granicach państwowych. W sensie metaforycznym mówimy o granicach osobistych i społecznych, granicach norm moralnych, swobody, ekspresji twórczej, wzajemnego zrozumienia i poznania. Odnosimy się wówczas do pewnych barier, jakie ludzie budują między sobą w swoich wzajemnych relacjach oraz w relacjach z otaczającym światem. Określamy pułap swoich/czyichś możliwości i cierpliwości. Zarówno dosłowne, jak też przenośne znaczenia tego słowa zawierają konotacje podziału, różnicowania, kresu, ograniczeń. Granica oddziela coś, co jest już znane, rodzime, swoje, od nieznanego, a zatem cudzego, obcego. Próby przekroczenia granic wywołują opór i negatywne emocje. To przekroczenie jednak, wyjście „poza siebie”, poza to, co posiadamy i znamy, przełamywanie dotychczasowych granic własnych możliwości i osiągnięć jest podstawą wzrostu, rozwoju i tworzenia. Tylko przekraczając zamknięcie swojego ja ku potrzebom innych stajemy się prawdziwie wolni. Bycie ponad granicami staje się realizacją najwyższej formy miłości i wolności – wolności do. W opozycji do wolności od.

24 lutego 2022 na wschodzie Ukrainy granice wolnego suwerennego państwa, demokracji, wartości europejskich, ogólnoludzkich zostały w sposób brutalny przekroczone. Po raz kolejny po 2014 roku. W tym samym czasie państwa po stronie zachodniej swoje granice zaczęły konsekwentnie otwierać, solidaryzując się, wyciągając pomocną dłoń, dając schronienie i nadzieję milionom uchodźców z Ukrainy – jak na dobrych sąsiadów przystało. Jednocześnie sytuacja na granicy z Białorusią pozostawała niezmiennie dramatyczna. Kiedy większość społeczeństwa rzuciła się z pomocą swoim wschodnim sąsiadom, w lasach przygranicznych kilkaset kilometrów dalej zamarzali dorośli i dzieci z krajów tak samo doświadczonych przez wojnę i przemoc, tyle że dalszych geograficznie i kulturowo. Nie sposób nie zauważyć tego dualizmu – granic, których przekroczyć się nie dało.

#MiastoPonadGranicami – takie hasło będzie towarzyszyło tegorocznej kulturalnej części Kongresu, który jest organizowany w miesiącu, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Empatii. W czasach, kiedy do Polski i innych krajów Europy Zachodniej w ciągu bardzo krótkiego czasu  przybyło kilka milionów uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, Białorusi i innych krajów ogarniętych wojną lub reżimem totalitarnym, dołączając do licznej grupy już mieszkających tu imigrantów, temat integracji, a w szczególności włączania poprzez kulturę, staje się jak nigdy aktualny. Działaczki/cze kulturalni - wszyscy ci, którzy pracują w kulturze, wierzą w jej zdolność zmieniania życia i świata, łączenia i włączania, integrowania, promowania dialogu kulturowego i społecznego. Trudno sobie wyobrazić proces integracji bez uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. Żyjemy też w czasach coraz większych wyzwań i zagrożeń dla swobody twórczości i ekspresji artystycznej, w warunkach panującej tendencji do zamknięcia się we własnych granicach – tych dosłownych i metaforycznych, dlatego też chcemy wziąć je na warsztat: przyjrzeć się im z różnych stron i spróbować je przekroczyć za pomocą języka, który najlepiej jest do tego stworzony – języka sztuki (poprzez słowo, obraz i dźwięk).

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

14.15 – 15.00
GMT +2 Warsaw

Obiad

15.00 – 16.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

PANEL
Bogdan Osadczuk „Orędownik Dialogu Polsko-Ukraińskiego”

Moderator:
prof. dr hab. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)

Osoby uczestniczące w panelu:
Basil Kerski – dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku (Polska)
dr hab. Paweł Kowal – poseł na Sejm, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Polska)
dr hab. Sławomir M. Nowinowski – Uniwersytet Łódzki (Polska)
Piotr Mitzner – Poeta, biograf, edytor (Polska)

Czytaj więcej

Panel poświęcony sylwetce i publistyce profesora Bohdana Osadczuka połączony z promocją książki „Wyznania ukraińskiego polonofila”, która jest 28 tomem serii „W kręgu paryskiej KULTURY” wydawanej wspólnie przez Instytut Literacki w Paryżu i Pracownię Badań nad Instytutem literackim UMCS w Lublinie.
Teksty wybrał, opracował i wstępem opatrzył Basil Kerski a posłowie napisała Prof. Iwona Hofman.
Tom zawiera najważniejsze i najbardziej aktualne teksty Autora pisane dla paryskiej „Kultury” podzielone na dwa rozdziały : Czas zimnej wojny i Czas rewolucyjnych przemian w Europie po 1989 roku. Czytelnicy znajdą w książce również dwa wywiady które z B. Osadczukiem przeprowadził w latach 2003 i 2007 Kerski.
Autor jeden z filarów opcji ukraińskiej w myśli politycznej i publicystyce „Kultury” tworzył zadziwiająco trafne analizy stosunków Polski, Ukrainy Rosji i Niemiec bardzo aktualne w dzisiejszym czasie agresji Rosji na Ukrainę.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

16:00 – 16:15 
GMT +2 Warsaw

Przerwa kawowa

16.15 – 17.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

Stypendium im. Leopolda Ungera – uroczyste wręczenie dyplomów Laureatom X edycji

Prowadzenie:
prof. dr hab. Iwona Hofman – Dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Przewodnicząca Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera (Polska)

Wystąpienia przedstawicieli Kapituły Stypendium im. Leopolda Ungera:
prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (Polska)
Jarosław Kurski – Zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” (Polska)
Marian Turski – szef działu historycznego „Polityki” (Polska)
Marek Unger – Honorowy Przewodniczący Kapituły Stypendium (Polska)

Czytaj więcej

Stypendium im. Leopolda Ungera jest ogólnopolskim programem stypendialnym, zainicjowanym przez rodzinę Patrona i ustanowionym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Co roku, biorącym udział w konkursie młodym dziennikarzom i adeptom dziennikarstwa – studentom wszystkich kierunków i stopni kształcenia, przyznawana jest nagroda pieniężna za utwór publicystyczny oraz stypendia w formie stażu w redakcjach tygodnika „Polityka”, dzienników „Gazeta Wyborcza” i „Le Soir” oraz biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Kapituła, w skład której wchodzą m.in.: Zygmunt Berdychowski, Jarosław Kurski, prof. Jacek Purchla, prof. Adam D. Rotfeld, Marian Turski, Rodzina Ungerów, nagradza młodych dziennikarzy uprawiających dziennikarstwo jakościowe, korzystających ze wzorów Patrona Nagrody, komentatora spraw Europy Środkowej i Wschodniej m.in na łamach paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa.
Laureatami programu w X edycji są: Julia Bogucka, Ewelina Dernoga, Barbara Gregorczyk, Marcin Celmer, Jan Jęcz, Filip Kozłowski, Luiza Wieczorek.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

17.00 – 17.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

WYKŁAD ZAMYKAJĄCY
„Napaść Rosji na Ukrainę a porządek międzynarodowy”

prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (Polska)

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

17.00
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7
sala 'Dąb’

ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin 
Paweł Prokop – Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu
Krzysztof Stanowski – Z-ca Przewodniczącego Komitetu Organizacyjno-Programowego Kongresu

Czytaj więcej

Stypendium im. Leopolda Ungera jest ogólnopolskim programem stypendialnym, zainicjowanym przez rodzinę Patrona i ustanowionym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Co roku, biorącym udział w konkursie młodym dziennikarzom i adeptom dziennikarstwa – studentom wszystkich kierunków i stopni kształcenia, przyznawana jest nagroda pieniężna za utwór publicystyczny oraz stypendia w formie stażu w redakcjach tygodnika „Polityka”, dzienników „Gazeta Wyborcza” i „Le Soir” oraz biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
Kapituła, w skład której wchodzą m.in.: Zygmunt Berdychowski, Jarosław Kurski, prof. Jacek Purchla, prof. Adam D. Rotfeld, Marian Turski, Rodzina Ungerów, nagradza młodych dziennikarzy uprawiających dziennikarstwo jakościowe, korzystających ze wzorów Patrona Nagrody, komentatora spraw Europy Środkowej i Wschodniej m.in na łamach paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa.
Laureatami programu w X edycji są: Julia Bogucka, Ewelina Dernoga, Barbara Gregorczyk, Marcin Celmer, Jan Jęcz, Filip Kozłowski, Luiza Wieczorek.

Tłumaczenie symultaniczne na PL-EN-UA;
transmisja na żywo na platformie streamingowej

12.30 – 16.30
GMT +2 Warsaw

Wydarzenie wyjazdowe

Transport zapewnia organizator Kongresu
Ilość miejsc ograniczona!

WIZYTA STUDYJNA
Youth for the City, City for the Youth

Czytaj więcej

Wizyta w ramach Inicjatywy „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
Podczas wizyty odbędą się spotkania w organizacjach i instytucjach młodzieżowych Lublina, które są miejscami integracji, wspierania rozwoju i kreatywności młodych ludzi. Wizyta pozwoli uczestnikom zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami, działaniami i narzędziami doświadczonych organizacji.

Tłumaczenie konsekutywne na miejscu PL-EN-UA

12.30
GMT +2 Warsaw

Dom Słów
ul. Królewska 17

Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic (Część II)
Granice języka. Manifest młodych przeciwko ich dyskryminacji

Warsztat dla młodzieży 14+
Prowadzenie: Grupa Loesje

Czytaj więcej

Loesje – warsztaty kreatywnego pisania to okazja do bliższego poznania Loesje, jej idei oraz sposobu
działania. To wspólne pisanie krótkich tekstów, które ukazuje, jak efektywnie wykorzystywać
wieloznaczności języka do wyrażania swoich myśli w postaci niekonwencjonalnych, zwięzłych haseł.
Warsztaty pozwalają wyjść poza utarte schematy językowe, skutecznie pobudzić wyobraźnię i uruchomić
twórcze myślenie. W trakcie warsztatu przeanalizujemy językowe komunikaty z social media i z tego, co
„się ulało”, dokonamy transformacji na to, co „się udało”. W efekcie powstaną hasła, które młodzież
zapisze w formie typograficznych transparentów. Do udziału w warsztacie wymagana znajomość języka
polskiego.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim

12.00
GMT +2 Warsaw

Dom Słów
ul. Królewska 17

Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic (Część II)
Burzymy mury. O granicy wolności i bezpieczeństwa

Warsztat dla młodzieży 14+
Prowadzenie: Alina Januszczyk – Prezeska Fundacji Beetle (Polska)
Rozmowa: Piotr Skrzypczak – Fundacja Homo Faber (Polska)

Czytaj więcej

Porozmawiamy o tym, czym jest wolność, jak ją rozumieć w kontekście prawa? Czy można mówić o
wolności kulturowej? Czym jest bezpieczeństwo i jak możemy je poczuć? Rozmowy w oparciu o książkę
“10 opowiadań o burzeniu murów”.

Warsztat: Na podstawie książki „10 opowiadań o burzeniu murów” porozmawiamy o własnych
potrzebach i granicach wolności i bezpieczeństwa. W procesie grupowym podejmiemy wspólne decyzje i
na nich zbudujemy most wspólnych wartości.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim; tłumaczenie na PJM

12.30
GMT +2 Warsaw

Hotel Ibis Styles Lublin
Al. Solidarności 7

Ilość miejsc ograniczona!

WARSZTAT
#KsiążkiZamiastGranic (Część II)
Opowieści o doświadczeniu migracji

Warsztat dla młodzieży i nauczycieli
Prowadzenie: Strefa WolnoSłowa

Czytaj więcej

Jak to jest być zmuszonym do ucieczki?
Co się dzieje, kiedy wymarzony cel podróży okazuje się inny od tego, o którym nam opowiadano?
A kraj, który wymarzyliśmy sobie jako schronienie, miejsce otwartych możliwości i spokoju, nie chce nas przyjąć?
Jak mija czas, kiedy to, co tymczasowe rozwleka się w nieskończoność, dni zamieniają się w tygodnie, tygodnie w miesiące i wreszcie tymczasowość staje się codziennością?
Co to znaczy czekać, jak to jest tracić nadzieję i czuć przerażenie?
Wychodząc od obrazów i historii ludzi migrujących do Europy zastanowimy się nad tym, co uniwersalne w doświadczeniu osób w przymusowej podróży.
Inspirując się tekstami kultury porozmawiamy o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej oraz na innych granicach Europy. Zastanowimy się wspólnie nad językiem obrazów i słów, jakimi opisujemy te wydarzenia i doświadczenia oraz jak te z kolei kształtują nasze postrzeganie i rozumienie migracji.
Młodzież zaprosimy do ćwiczeń performatywnych i otwartej dyskusji. Poprzez działanie twórcze będziemy rozmawiać o migracjach w kontekście wydarzeń społeczno-politycznych na świecie, odwołując się jednocześnie do własnych doświadczeń i biografii. Skupimy się na inspiracjach literackich, teatralnych, filmowych i fotograficznych oraz na narzędziach teatralnych do opisywania doświadczenia migracji.

Warsztaty prowadzone będą w języku polskim

Skip to content